R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 80
din 29 mai 2008
privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.7421/22.05.2008 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere, prevederile articolului nr.25 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ansamblului Artistic Profesionist " Mureșul", aprobat prin HCJ nr.22/22.02.2007,
Ținând cont de prevederile OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr.102/25.04.2006, precum și prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1892/17.10.2006, pentru aprobarea Normelor privind efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.d) și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

hotărăște:

Art.1. Se modifică și se completează Regulamentul de organizare și funcționare a Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", aprobat prin HCJ nr.22/22.02.2007, prin introducerea la articolul 12 din Cap.II. Scopul și obiectul de activitate, a următorului alineat: "Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, poate efectua transport rutier public de persoane".
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , se abrogă HCJ nr.136/20.12.2007, privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul".
Art.3. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde directorul Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Ansamblului Artistic profesionist "Mureșul".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.7421/22.05.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Regulamentul de organizare și funcționare a Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", a fost actualizat în conformitate cu prevederile OG nr. 21/31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.22/22 februarie 2007.
In luna decembrie 2007, instituția a solicitat modificarea Regulamentului de organizare și funcționare , în sensul cuprinderii în Cap.II-Scopul și obiectul de activitate, a posibilității ca instituția să efectueze transport de persoane, cu mijlocul propriu de transport(un autocar achiziționat), pentru deplasarea angajaților instituției la diferite evenimente artistice- spectacole, festivaluri.
În practică , s-a creat necesitatea ca Ansamblul să poată transporta și alte categorii de persoane, în special locuitori ai satelor, spectatori ai manifestărilor folclorice. De asemenea, s-ar impune ca autocarul să deservească și alte instituții subordonate Consiliului Județean, care efectuează deplasări, în special cele de cultură.
Pe de altă parte, pentru utilizarea cât mai eficientă a autocarului în momentele de pauză, acesta ar putea fi închiriat (cu șofer) altor instituții.
În aceste condiții,modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare prin HCJ nr.136/2007, în sensul în care la Cap.II- Scopul și obiectul de activitate, s-a introdus alineatul "Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, poate efectua transport rutier de persoane, în cont propriu", acesta trebuie înlocuit cu alineatul " Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul , poate efectua transport rutier public de persoane".
Modificarea și completarea Regulamentului se impune,în vederea eliberării licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română, conform legislației specifice.(Ordinul ministrului transporturilor , construcțiilor și turismului nr.1892/17.10.2006 , pentru aprobarea Normelor privind efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora)

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu solicitarea conducerii Ansamblului Artistic Profesionist " Mureșul", se supune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

Director Executiv,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza