R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 79
din 29 mai 2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.7409 din 22 mai 2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, prin care se propune spre aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș,precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 100/27 septembrie 2007 și respectiv Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/27 martie 2008 de modificare a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș
În temeiul art.91 alin.(1), lit. "a" și alin.(2), lit."c" și art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, în forma și conținutul prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.126 din 29 septembrie 2005, privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoștința personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Județean Mureș, prin grija secretarului județului, a directorilor executivi ai direcțiilor de specialitate și a șefilor de servicii.
Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 7409 din 22 mai 2008
Dosar IV/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 129 din 29 septembrie 2005, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș. Ulterior acestei date, în atribuțiile aparatului propriu au intervenit unele schimbări, în mare parte datorate modificărilor legislative dar și în scopul eficientizării activității instituției.
Astfel, s-a constituit un compartiment specializat în atribuirea contractelor de achiziții publice în conformitatea cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006. De asemenea în aplicarea prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/20005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului a fost înființat Compartimentul Protecția Mediului.
În cadrul Serviciului Avizare, Autorizare, Control - Instituția Arhitectului Șef a fost înființat Compartimentul Situații de Urgență iar la Direcția Economică, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, a fost înființată "Autoritatea Județeană de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local".
Toate aceste modificări intervenite pe parcurs impun o actualizare a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și analiză proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emoke