R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 78
din 29 mai 2008
privind numirea domnului Kovács András Ferenc în funcția de redactor-șef la Revista "Lató" Târgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 6828 din 13.04.2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind numirea domnului Kovács András Ferenc în funcția de redactor-șef la Revista "Lató" Târgu Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Văzând procesul - verbal nr. 6596 din 7 mai 2008 al Comisiei de concurs numită de președinte cu dispoziția nr. 91 din 3 aprilie 2008,
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr.114/2006, ale art.17 din Regulamentul de organizare și funcționare al Revistei "Lató" Târgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 13 din anul 1999, precum și ale prevederilor art. 12, aliniatul 1 din Legea nr. 53/2001 - Codul Muncii,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 2 lit. "e" și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Domnul Kovács András Ferenc se numește în funcția de redactor-șef al Revistei "Lató" Târgu Mureș începând cu data de 1 iunie 2008.
Art.2. Cu aceeași dată, se încheie contractul de management conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr.114/2006.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Revistei "Lató" Târgu Mureș, persoanei nominalizate la art. 1 și Direcției Economice.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 6828 din 13.04.2008

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Kovács András Ferenc în funcția de redactor-șef la Revista "Lató" Târgu Mureș

Potrivit prevederilor art. 91 alin. 2 lit. "e" din Legea nr. 215/2001 consiliul județean are competența de a numi, sancționa și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes județean. Serviciul de specialitate a organizat concurs pentru ocuparea postului de redactor șef la Revista "Lato" Târgu Mureș, instituție de cultură de sub autoritatea Consiliul Județean Mureș.
Concursul s-a organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr.114/2006, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.125/1999, pentru aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituțiile publice de cultură. Concursul s-a desfășurat în intervalul 5-7 mai 2008 și a constat în selecția proiectelor de management elaborate pentru o perioadă de 4 ani, prezentate de candidat în fața comisiei numite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.91/2008. La concurs s-a prezentat domnul Kovács András Ferenc, care a îndeplinit și până în prezent funcția de redactor șef la Revista "Lató" Târgu Mureș. La evaluarea proiectului s-au avut în vedere următoarele criterii:

- Punerea în valoare și gestiunea oferte de bunuri și servicii culturale ale instituției publice de cultură;
- Diversificarea ofertei culturale, racordarea la standardele și direcțiile de evoluție ale culturii europene și mondiale din domeniile de activitate ale instituției publice de cultură;
- Promovarea imaginii și vizibilitatea instituției publice de cultură activitate;
- Colaborarea și parteneriatele cu alte reviste și instituții de cultură din țară și din străinătate;
- Adecvarea ofertei culturale la solicitările și nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, creșterea audienței, fidelizarea publicului;
- Identificarea unor surse alternative de finanțare, participarea la programe naționale, europene și internaționale;
- Eficiența, eficacitatea și economia în managementul mijloacelor financiare și resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultură;
- Participarea la programe de perfecționare profesională în domeniul managementului;
- Viziunea strategică pe termen scurt, mediu și lung asupra dezvoltării instituției publice de cultură.
Punctajul acordat de membri comisiei la evaluarea domnului Kovács András Ferenc, a lucrării scrise și prezentării la interviu a fost maxim, așa cum rezultă și din procesul verbal al comisiei de concurs.
În Regulamentul de organizare și funcționare al Revistei "Lató" Târgu Mureș, la art.17 se prevede faptul că redactorul-șef se numește de către Consiliul Județean Mureș, în urma concursului organizat și desfășurat conform prevederilor legale.
Văzând rezultatele concursului și actele normative prezentate mai sus, propunem numirea domnului Kovács András Ferenc în funcția de redactor șef la Revista "Lató" Târgu Mureș începând cu data de 1 iunie 2008 și încheierea contractului de management conform Ordonanței Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr.114/2006.

 

SEF SERVICIU
Gâlea Elena

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza