R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 75
din 29 mai 2008
privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.7351/24.V.2008, a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,
Având în vedere prevederile art. 13 din Statulul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
Având în vedere prevederile art.11, art. 91 alin. (1) lit e) și alin. (6) lit. c), din Legea nr. 215/2001,
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a următoarelor unități administrativ teritoriale: municipiul Tîrgu Mureș, orașul Ungheni, comunele Albești, Adămuș, Crăiești, Gănești, Hodac, Ibănești, Sînpaul și Zau de Cîmpie.
Art.2. Se mandatează domnul Alexandru Petru Frătean, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1 și a semna Actul adițional la Actul constitutiv al Asociației.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Alexandru Petru Frătean și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 7351/ 24.V.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Prin Hotărârea nr. 130, din 29 noiembrie 2007, Consiliul județean a aprobat participarea județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".
În luna aprilie 2008 Asociația a fost înființată și înregistrată cu un număr de 30 de membrii, respectiv: municipiile Tîrnăveni, Sighișoara, orașele Iernut, Ludus, Miercurea Nirajului, Sîngeorgiu de Pădure, Sărmașu, Cristuru Secuiesc (județul Harghita), comunele Acațari, Alunis, Band, Ceuașu de Câmpie, Crăciunești, Cristești, Corunca, Deda, Daneș, Ernei, Gheorghe Doja, Gornești, Livezeni, Mădăraș, Pănet, Pogăceaua, Rîciu, Rușii Munți, Sîngeorgiu de Mureș, Sînpetru de Câmpie, Șincai și județul Mureș

În cursul lunii mai 2008, în cadrul proiectului de Asistență tehnică pentru pregătirea unor proiecte de investiții în domeniul de mediu, Măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03, coordonat de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, a fost finalizat Master - Planul elaborat de consorțiul de firme EPTISA INTENATIONAL, MVV CONSULTING și RODECO CONSULTING. Pe baza acestui document, care analizează situația existentă, precum și obligațiile ce revin localităților în ceea ce privește conformarea la standardele în domeniul apei potabile și a epurării apelor uzate, asumate prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, va fi pregătită aplicația pentru finanțarea prin Programul Operațional Sectorial Mediu a unor investiții de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în localități ale județului în perioada 2009 - 2013.

Criteriile instituționale ale POS Mediu impun ca localitățile ce vor fi beneficiare ale investițiilor trebuie să se constituie într-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, care, la rândul ei să delege gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare unui operator regional.

Pe de altă parte, conform strategiei aprobate de restructurare a S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A., până la începutul semestrului II al anului, se prevede ca societatea să înceteze activitatea de operare a serviciilor din localitățile pe care le deservește în prezent. Aceste localități vor delega gestiunea serviciilor către Asociația AQUA INVEST MUREȘ, care ulterior o va transfera operatorului regional COMPANIA AQUASERV S.A.
În această situație se află orașele Ungheni, Sarmașu și comunele Aluniș, Deda, Rușii Munți, Ceuașu de Cîmpie, Crăiești, Pogăceaua, Șincai, Rîciu, Sînpetru de Câmpie, Cristești și Sîngeorgiu de Mureș.

Ulterior înființării și înregistrării Asociației 10 unități administrativ teritoriale solicită aderarea la Asociație, potrivit articolului 13 din Statutul acesteia.

Pentru îndeplinirea criteriilor impuse de finanțarea unui proiect în cadrul POS Mediu, precum și în vederea respectării strategiei de restructurare a S.C. SURM S.A., supunem aprobării Consiliului județean, aprobarea aderării municipiului Tîrgu Mureș, a orașului Ungheni, a comunelor Albești, Adămuș, Crăiești, Gănești, Hodac, Ibănești, Sînpaul și Zau de Cîmpie la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate și a semna Actul adițional la Actul constitutiv al Asociației.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Valer Bățaga

ȘEF SERVICIU
Călin Suciu

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke