R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 74
din 29 mai 2008
pentru abrogarea anexei nr.6 a HCJ nr.2/2008 privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.7373/2008 a Direcției economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.7 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se abrogă anexa nr.6 a HCJ nr.2/2008 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008.
Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică.
(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică:
     - Instituției Prefectului județului Mureș;
     - Serviciului Județean Salvamont Mureș;
     - Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș;
     - Trezoreriei municipiului Tîrgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.7373/21.05.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind abrogarea anexei nr.6 a Hot. Consiliului Județean nr.2/2008

Potrivit anexei nr. 6 din Hot. Consiliului Județean nr.2/2008, au fost aprobate următoarele taxe propuse de Serviciul Județean Salvamont:
- Hoteluri, vile, pensiuni-1 lei/turist/zi
- Alte unități de cazare - 0,6 lei/turist/zi
Prin plângerile prealabile înregistrate cu nr.5650/2008, 6107/2008, 6108/2008, Asociația Turistică Sighișoara și mai mulți agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul turismului au solicitat revocarea acestei anexe pe motiv că este netemeinică și nelegală.
O altă problemă invocată de cei care au formulat plângerile prealabile se referă la faptul că din hotărâre nu reiese cui revine obligația achitării acestor taxe.
Față de aceste aspecte și având în vedere dispozițiile art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, considerăm că plângerile prealabile formulate prin adresele sus amintite sunt întemeiate, motiv pentru care propunem abrogarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.2/2008 urmând a fi promovată o hotărâre în acest sens prin care se va institui o taxă specială pentru Serviciul Județean Salvamont, stabilindu-se astfel domeniul de activitate, categoriile de contribuabili, modul în care se va plăti și încasa efectiv taxa specială precum și destinația sumelor provenite din încasarea acesteia.
Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
ec. Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza