R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 71
din 29 mai 2008
privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Consiliile Județene Alba, Brașov,Covasna, Harghita, Sibiu, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS" și aprobarea contribuției la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 7696 din 28.05.2008, a Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte la propunerea de aprobare a Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS" și aprobarea contribuției la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului,
Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (6), litera "a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS"
Art.2. Se aprobă co-finanțarea proiectului în valoare de 5000 euro, din bugetul Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Acordul de Asociere menționat la articolul 1, precum și celelalte documente necesare promovării proiectului.
Art.4. De ducerea la îndeplinire prezentei hotărâri răspunde Direcția Economica și Direcția Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică partenerilor menționați la art.1 și direcțiilor din aparatul propriu.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr. 7696 din 28.05.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Consiliile Județene Alba, Brașov,Covasna, Harghita, Sibiu, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS" și aprobarea contribuției la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

La începutul acestui an, Ministerul Economiei și Finanțelor a lansat Mecanismul Financiar al SEE, un program finanțat de Norvegia, Islanda și Lichtenstein, obiectivul său principal fiind sprijinirea dezvoltării economice și sociale în statele membre ale Uniunii Europene.
Cu un buget de 40,5 milioane Euro, Programul vizează 4 sectoare prioritare printre care și "Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educatiei si pregatirii profesionale, consolidarea capacitatii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administratiei locale sau ale instituțiilor sale, precum si a proceselor democratice, care o sprijina".
ADR Centru intenționează realizarea unei proiect în cadrul acestei priorități care va viza întărirea capacității administrațiilor locale în planificarea teritorială integrată prin dezvoltarea de instrumente și baze de date utilizând tehnologia GIS.
Proiectul propus urmărește realizarea unei baze de date centralizate la nivelul Regiunii Centru care va fi utilizată și prelucrată cu ajutorul unor instrumente moderne pentru planificare teritorială- tehnologia GIS. Structura bazei de date va fi stabilită în acord cu cele 6 Consilii Județene din Regiunea Centru. Aceasta baza de dată se dorește a fi corelată cu o hartă digitală la nivelul Regiunii, cu posibilități multiple de vizualizare, analiză, interogare, finalitatea proiectului fiind crearea unui portal WebGIS al Regiunii Centru.
Aceste instrumente vor facilita procesul de luare a deciziilor la nivel județean/local și regional și vor fi utile pentru realizarea unei coerențe între planificarea teritorială la cele nouă niveluri.
Valoarea estimată a proiectului este de 300.000 Euro, fiecare consiliu județean partener contribuind cu suma de 5000 Euro necesară susținerii cheltuielilor de co-finanțare. Diferența de 15.500 Euro este asigurată de ceilalți doi parteneri, respectiv ADR CENTRU 15.000 Euro și 500 Euro Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.
Drept urmare supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Consiliile Județene Alba, Brașov,Covasna, Harghita, Sibiu, Universitatea ,,1 Decembrie 1918", Alba Iulia și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS" și aprobarea contribuției la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

 

DIRECTOR EXECUTIV
Valer Bățaga

ȘEF SERVICIU
Călin Suciu

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke