R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 70
din 29 mai 2008
pentru aprobarea cesiunii contractelor de concesiune încheiate cu S.C."Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A privind exploatarea unor sisteme zonale de alimentare cu apă și de canalizare, către operatorul regional S.C."Compania Aquaserv" S.A, în vederea realizării și eficientizării serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.7691/28.05.2008 prezentată de către Direcția Economică,
Luând în considerare prevederile art.21 alin.(2) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.149/2005 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea Regiei Autonome Aquaserv Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni și asocierea județului Mureș cu orașele Tîrgu Mureș, Sighișoara, Reghin, Luduș, Târnăveni, Iernut și Cristuru Secuiesc, în vederea înființării operatorului regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare COMPANIA AQUASERV S.A,
În conformitate cu prevederile art.2 din Contractul de concesiune nr.4992/1999, încheiat cu S.C."Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.144/2007 privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C." Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c) și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă cesionarea de către S.C "SERVICII DE UTILITĂȚI RURALE MUREȘ" S.A. a contractelor de concesiune și a actelor adiționale, cu toate drepturile și obligațiile privind obiectul acestor contracte, pentru exploatarea unor sisteme zonale de alimentare cu apă și de canalizare, aflate în patrimoniul județului, către operatorul regional S.C. "Compania Aquaserv" S.A, începând cu data de 16.06.2008, în vederea realizării și eficientizării serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare.
Art.2. Durata concesiunii reglementată de contractul nr.4992/1999, încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C."Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A, act care face obiectul cesiunii în condițiile art.1, se prelungește până la data semnării și intrării în vigoare a contractului unic de delegare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) și operatorul regional, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2009.
Art.3. Predarea-preluarea bunurilor proprietate publică a județului, către operatorul regional, inventariate scriptic și faptic de către comisiile desemnate de părțile implicate, se va efectua prin proces-verbal .
Art.4. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții a Consiliului Județean Mureș, conducerea S.C."Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A și conducerea S.C."Compania Aquaserv" S.A. Tîrgu Mureș.
Art.5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emöke, cu semnarea contractului de cesiune, prevăzut în Anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene și Investiții a Consiliului Județean, S.C."SURM" S.A și operatorului regional S.C."Compania Aquaserv" S.A. Tîrgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.7691/28.05.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea cesiunii contractelor de concesiune încheiate cu S.C."Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A, privind exploatarea unor sisteme zonale de alimentare cu apă și de canalizare, către operatorul regional S.C."Compania Aquaserv" S.A, în vederea realizării și eficientizării serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Județean Mureș a concesionat Societății Comerciale "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA (S.C."SURM" SA), prin contractul de concesiune nr.4992/1999, serviciile de apă și de canalizare în sistem zonal, în vederea exploatării eficiente a acestora și asigurării furnizării apei potabile în condiții de continuitate și calitate a serviciilor.
Prin H.C.J. nr.69/28.06.2007, s-au stabilit măsuri pentru eficientizarea serviciului județean de alimentare cu apă și de canalizare, prin restructurarea S.C."SURM" S.A. și preluarea în concesiune a sistemelor zonale de alimentare cu apă și de canalizare , aflate în domeniul public al județului de către S.C."Compania Aquaserv" SA.
În conformitate cu planul de acțiune stabilit de comun acord cu SC Compania Aquaserv SA, s-a finalizat acțiunea de inventariere a mijloacelor fixe ce aparțin domeniului public al județului formate din rețele de alimentare cu apă, stații de tratare, etc,...aferente unor sisteme zonale de alimentare cu apă și de canalizare , care urmează a trece în exploatarea operatorului regional, în vederea furnizării serviciului județean de alimentare cu apă și de canalizare.
Întrucât la nivelul județului, s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.), care va prelua gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, până la data semnării și și intrării în vigoare a Contractului unic de delegare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și operatorul regional, se propune cesionarea contractelor de concesiune încheiate de Consiliul Județean cu S.C."S.U.R.M." S.A, către S.C."Compania Aquaserv" S.A., începând cu 16 iunie 2008.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza