R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 67
din 24 aprilie 2008
privind avizarea numirii doamnei Oprea Adriana în funcția de director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 - Școala de arte și meserii Reghin

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 5494 din 11.04.2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte cu privire la avizarea numirii doamnei Oprea Adriana în funcția de director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 - Școala de arte și meserii Reghin și comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 3142 din 25 ianuarie 2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat precum și ale Ordinului Nr. 5617 din 14 noiembrie 2006 privind modificarea și completarea Metodologiei,
În temeiul prevederilor art. 97 aliniatul 1 din Legea nr. 215/2001 republicată în 2007, privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Se avizează numirea doamnei Oprea Adriana în funcția de director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 - Școala de arte și meserii Reghin.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Mureș Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 - Școala de arte și meserii Reghin și persoanei nominalizate.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 5494 /11.04.2008
Dosar IIB/2

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind avizarea numirii doamnei Oprea Adriana în funcția de director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 (Școala de arte și meserii Reghin)

Ordinul Nr. 3142 din 25 ianuarie 2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, modificat și completat prin Ordinul Nr. 5617 din 14 noiembrie 2006, prevede la art. 21 faptul că numirea în funcțiile de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, a candidaților care au câștigat concursul desfășurat pe baza criteriilor de competență profesională și managerială, se face cu avizele consultative ale consiliului de administrație și ale consiliului local.
In conformitate cu prevederile legale în vigoare, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 (Școala de arte și meserii Reghin) cu adresa nr. 315 din 31.03.2008 solicită avizarea numirii doamnei Oprea Adriana în funcția de director adjunct, urmare comunicării Inspectoratului Școlar Județean Mureș a rezultatului concursului organizat și desfășurat în perioada 6-17 martie 2008.
Văzând cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind avizarea numirii doamnei Oprea Adriana în funcția de director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 (Școala de arte și meserii Reghin).

 

Sef serviciu
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Gâlea Elena

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza