R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 66
din 24 aprilie 2007
privind aprobarea prelungirii promovării temporare a domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 5493 din 11.04.2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte cu privire la aprobarea prelungirii promovării temporare a domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și cazierul administrativ nr. 50846/2007, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor art. 92 din Legea nr. 188/1999 republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 91 aliniatul 2, litera "e" din Legea nr. 215/2001 republicată în 2007, privind administrația publică locală;
În temeiul prevederilor art. 97 aliniatul 1 din Legea nr. 215/2001 republicată în 2007, privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă prelungirea promovării temporare a domnului Schmidt Loránd în funcția de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, cu maximum 3 luni.
Art. 2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, domnul Schmidt Loránd și secretarul Județului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 5493 din 11.04.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii promovării temporare a domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Domnul Schmidt Loránd a fost promovat temporar în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș cu Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 102 din 27 septembrie 2007.
Prevederile art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, oferă cadru legal cu privire la modificarea raportului de serviciu al funcționarilor publici, în vederea rezolvării acestor situații, până la organizarea și desfășurarea concursului de recrutare în funcția publică de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de director executiv, se poate dispune pe o perioadă de maximum 6 luni, până la organizarea și desfășurarea concursului de recrutare sau promovare în funcția publică de director executiv, în mod excepțional perioada respectivă poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu obligația înștiințării înainte cu cel puțin 10 zile a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Agenția Națională a Funcționarilor Publici a fost consultată cu privire la această măsură și a eliberat cazierul administrativ nr. 50846/2007 al domnului Schmidt Loránd în vederea promovării.
Potrivit prevederilor art. 91 aliniatul 2 litera e, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, competența privind modificarea și încetarea raporturilor de serviciu pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes județean revine consiliului județean.
Văzând cele de mai sus, propunem spre analiză și dezbatere proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii promovării temporare a domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

VĂZUT,
PREȘEDINTE
LOKODI EDITA EMÖKE

 

ȘEF SERVICIU,
Gâlea Elena