R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 65
din 24 aprilie 2008
privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr. 5.987/21.IV.2008 a Direcției de Dezvoltare Regională și Implementarea Proiectelor - Unitatea de Implementare a Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art. 11, 12, 13, ale art. 91 alin. (6), lit. c) și ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă participarea Județului Mureș, prin Consiliul Județean Mureș, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
Art.2. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei, reprezentând aportul Consiliului Județean Mureș la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
Art.4. Se aprobă ca sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ să fie în localitatea Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2, în vederea desfășurării activității acesteia.
Art.5. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emöke - președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ și să reprezinte Județul Mureș în Adunarea Generală a Asociației.
Art.6. Componența nominală a Consiliului Director al Asociației, precum și a Comisiei de Cenzori, va fi stabilită prin vot, în ședința de constituire a Adunării Generale a Asociației, dintre persoanele propuse de reprezentanții unităților administrativ - teritoriale membre, Președintele Consiliului Județean Mureș având mandat în acest sens.
Art.7. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre membrilor asociați, Direcției Buget - Finanțe și Asistență Economică și Direcției de Dezvoltare Regională și Implementarea Proiectelor.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția de Dezvoltare Regională
și Implementarea Proiectelor
Nr.5.987/21.IV.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

În urma unei proceduri de selecție organizată de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Consiliul Județean Mureș, fiind selecționat alături de alte patru județe - Arad, Sibiu, Dolj și Neamț, a fost inclus pe lista de priorități a Programului Operațional Sectorial de Mediu în vederea accesării fondurilor necesare implementării unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor la nivel județean.
Luând în considerare importanța acestui proiect pentru județul Mureș, precum și necesitatea realizării la termen a aplicației tehnice și având în vedere prevederile cuprinse în Ghidul Solicitantului privitor la cadrul instituțional funcțional pentru implementarea proiectului regional, prin Dispoziția nr.59/2008 a Președintelui Consiliului Județean Mureș a fost constituită Unitatea de Implementare a Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș", cuprinsă în organigrama Consiliului Județean Mureș prin Hotărârea nr.57/2008.
Eligibilitatea solicitantului este condiționată (pe lângă elementele instituționale mai sus arătate) și de îndeplinirea altor cerințe - înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară din care să facă parte toate unitățile administrativ - teritoriale din județul Mureș.
Constituirea acestui tip de asociație este reglementată de art. 11, 12, 13, art. 91 alin. (6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată precum și de Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, iar pentru aceasta, membrii asociați încheie Actul constitutiv și Statutul asociației. Cele două acte juridice încheiate prin voința membrilor asociați, sub sancțiunea nulității, trebuie să cuprindă printre clauzele obligatorii: exprimarea voinței de asociere, sediul asociației și patrimoniul inițial al asociației constând din aportul în bani a asociațiilor.
În vederea constituirii ADI, Consiliul Județean Mureș deja a făcut demersurile în vederea rezervării disponibilității de denumire. Ministerul Justiției, prin adresa nr.57478/28.11.2007 a comunicat disponibilitatea pentru denumirea solicitată - "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ", aceasta fiind valabilă până la data de 28 mai 2008.
Cooperarea unităților administrativ - teritoriale prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ", persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, are în vedere implementarea Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș", precum și a și a unificării gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale.
Asociația va fi organizată și va funcționa în baza Actului constitutiv și a Statutului anexate și va acționa în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, pentru satisfacerea nevoilor colectivităților locale legate de furnizarea/prestarea serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților și pentru exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale în acest domeniu, în baza mandatului încredințat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unitățile administrativ-teritoriale.
Scopul Asociației îl reprezintă promovarea și reprezentarea intereselor unităților administrativ-teritoriale membre, în legătură cu:
- înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanțarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităților;
- funcționarea, administrarea și exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor comunitare de salubrizare a localităților;
- realizarea în comun a proiectelor de investiții publice pentru realizarea, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de salubrizare și a sistemelor de utilități publice aferente;
Având în vedere toate considerentele mai sus expuse, supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat prin care propunem aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

DIRECTOR EXECUTIV
Valer Bățaga