R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 63
din 24 aprilie 2008
privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Consiliul Județean Mureș în managementul și implementarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru" și a cheltuielilor județului Mureș legate de proiect

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 5.736 din 16.04.2008 a Serviciului Dezvoltare Regională, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunea II.3 din Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul de intervenție 3.3 - "Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență",
În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 8 și al art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă activitățile cu care va fi implicat Consiliul Județean Mureș în managementul și implementarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru" (denumit în continuare Proiect) conform Cererii de finanțare cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 119.438,67 lei, reprezentând contribuția proprie de 16,67% din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.
Art. 3. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 2.666,66 lei, reprezentând contribuția proprie de 1/6-a parte din valoarea cheltuielilor neeligibile ale Proiectului, precum și a TVA-ului aferent cheltuielilor neeligibile precum și a oricăror costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului.
Art. 4. Se aprobă contribuția de 1.135.174,00 lei pentru suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acestuia de la bugetul de stat.
Art. 5. Se aprobă asigurarea a de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului sunt inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea 7 Centru, indicate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Transferul echipamentelor achiziționate prin intermediul Proiectului se va realiza printr-un contract de comodat, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei" și fiecare utilizator final.
Art. 8. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Compartimentul Cancelarie.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel