R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 62
din 24 aprilie 2008
privind alegerea unor consilieri județeni în comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art.54 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.27-28 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,
În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se alege domnul SORIN EMIL PUI ca membru în comisia de economico-financiară din cadrul Consiliului Județean Mureș.
Art.2. Se alege domnul CONSTANTIN FLOREA ca membru în comisia de servicii publice din cadrul Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.6/2004, privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică dlui consilier Sorin Emil Pui și dlui consilier Constantin Florea, prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel