R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 61
din 24 aprilie 2008
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului CONSTANTIN FLOREA

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere încetarea de drept a mandatelor de consilier județean a dlui Teodor Giurgea și a dlui Ioan Toșa din partea Partidului Național Liberal, constatate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58 și nr. 59 din 24 aprilie 2008,
Ținând cont de adresele nr.35/14.04.2008 și nr.37/16.04.2008 ale Partidului Național Liberal - Filiala Mureș, prin care se solicită validarea mandatului de consilier județean al domnului Sorin Emil Pui,
Luând în considerare procesul-verbal din aprilie 2008 al Comisiei de validare, constituită prin Hotărârea nr.1/2004 a Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.31 alin.(5) și art.311 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului CONSTANTIN FLOREA, înscris ca supleant pe lista de candidați ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din 6 iunie 2004.
Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.2 din 26 iunie 2004, privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier județean se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică dlui Constantin Florea prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare, sau, în caz de absență de la ședință, de la comunicare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Comisia de validare

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 24 aprilie 2008, în ședința comisiei de validare a Consiliului Județean Mureș.
Astăzi, aprilie 2008, comisia de validare aleasă de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.1/2004, a examinat, în conformitate cu prevederile art.31 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea mandatelor domnilor Sorin Emil Pui și Constantin Florea, candidați supleanți din partea Partidului Național Liberal.
Prin Hotărârea nr. 58 și nr. 59 din 24 aprilie 2008, Consiliul Județean Mureș a constatat încetarea de drept a mandatelor de consilieri județeni a domnilor Teodor Giurgea și Ioan Toșa, ca urmare a pierderii, de către aceștia, prin demisie, a calității de membru al acestei formațiuni politice.
În conformitate cu prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianțele politice ori alianțele electorale pe listele cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianțe politice sau alianțe electorale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit alianțele politice sau alianțele electorale, după caz.
Prin adresa nr.37/16.04.2008, Partidul Național Liberal - Filiala Mureș (pe a cărui liste au candidat cei doi consilieri județeni, Teodor Giurgea și Ioan Toșa, a căror mandate au încetat de drept prin demisia lor din partid) a confirmat, în scris, că următorii supleanți sunt cei înscriși pe poziția 14 și respectiv, 22 din lista de candidați ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din 6 iunie 2004, precizând totodată ca acei candidați care ocupă poziții superioare pe lista partidului sunt, la ora actuală, demisionați din acest partid sau au renunțat la mandatul lor.
Examinând cererea Partidului Național Liberal, comisia constată că au fost îndeplinite dispozițiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea în funcția de consilieri județeni a domnilor Sorin Emil Pui și Constantin Florea.
Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.

 

PREȘEDINTE
SIMON IOAN

MEMBRI
MAGYAROSI ERSZÉBET
SĂMĂRGHIȚAN GHEORGHE
RADU MIRCEA

SECRETAR
IACOB LETIȚIA