R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 59
din 24 aprilie 2008
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului IOAN TOȘA

Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul constatator nr.5.932/18.04.2008 al președintelui Consiliului Județean Mureș, și adresa nr.35/14.04.2008 a Partidului Național Liberal - Filiala Mureș,
Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit. h1), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.16 alin.(2) lit. i), alin.(3) și alin. (4) din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.116/2006 a Consiliului Județean Mureș,
În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș a domnului IOAN TOȘA, ca urmare a pierderii a calității de membru al Partidului Național Liberal - Filiala Mureș, pe a cărui listă a fost ales și declară vacant locul acestuia.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Ioan Toșa prin grija Direcției Juridice și Administrație Publică.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 5.932/18.04.2008

REFERAT
privind proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului IOAN TOȘA


Prin adresa nr.35/14.04.2008, Partidul Național Liberal - Filiala Mureș a adus la cunoștința Consiliului Județean Mureș, pierderea de către domnul Ioan Toșa a calității de membru în Partidul Național Liberal, ca urmare a demisiei acestuia.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit. h1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art.16 alin.(2) lit. i) din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006, mandatul de consilier județean încetează de drept în caz de pierdere a calității de membru al partidului politic pe listele căruia a fost ales consilierul județean.
Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(3) din Legea nr.393/2004, precum și cele ale art.16 alin.(3) și alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, care stabilesc că încetarea de drept a mandatului de consilier județean se constată de către Consiliul Județean, prin hotărâre adoptată în prima ședință ordinară, la propunerea președintelui Consiliului Județean sau a oricărui consilier, hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză,
Propunem Consiliului Județean Mureș să ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Ioan Toșa și să declare vacant locul acestuia, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel