R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 57
din 27 martie 2008
privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.4106/21.03.2008 prezentată de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Dispoziției nr.59/2008 a Președintelui Consiliului Județean Mureș privind aprobarea constituirii Unității de Implementare a Proiectului pentru realizarea proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș", ale Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), ale Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 2 - POS Mediu, ale Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ - teritoriale județene și locale, precum și adresa nr.670/03.03.2008 a Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit."a" și art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei Consiliului Județean Mureș în sensul cuprinderii în subordinea Directorului executiv al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte a Unității de Implementare a Proiectului (UIP) pentru realizarea proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș", conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Unitatea de Implementare a Proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș", în componența stabilită prin Dispoziția nr.59/2008 a Președintelui Consiliului Județean Mureș este o structură cu caracter funcțional care va desfășura activitățile specifice proiectului, atât în perioada pregătirii aplicației, cât și a implementării propriu zise.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică membrilor UIP, drepturile și obligațiile acestora în legătură cu executarea sa fiind cele prevăzute în actele normative ce reglementează gestionarea instrumentelor structurale.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția de Dezvoltare Regională
și Integrare Europeană
Nr.4106/21.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș

În urma unei proceduri de selecție organizată de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Consiliul Județean Mureș, fiind selecționat alături de alte patru județe - Arad, Sibiu, Dolj și Neamț, a fost inclus pe lista de priorități a Programului Operațional Sectorial de Mediu în vederea accesării fondurilor necesare implementării unui sistem integrat de gestiune a deșeurilor la nivel județean.
Luând în considerare importanța acestui proiect pentru județul Mureș, precum și necesitatea realizării la termen a aplicației tehnice și având în vedere prevederile cuprinse în Ghidul Solicitantului privitor la cadrul instituțional funcțional pentru implementarea proiectului regional,
Prin Dispoziția nr.59/2008 a Președintelui Consiliului Județean Mureș a fost constituită Unitatea de Implementare a proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș".
Eligibilitatea solicitantului este condiționată și de îndeplinirea unor criterii de natură instituțională. Astfel, solicitantul trebuie să facă dovada unui cadru instituțional funcțional, una dintre componentele acestuia fiind Unitatea de Implementare a Proiectului - UIP, demonstrată pe lângă dispoziția de înființare și prin cuprinderea acesteia ca unitate distinctă în organigrama Consiliului Județean.
Această structură are caracter funcțional pe toată durata pregătirii și implementării proiectului de investiții și nu presupune înființarea de noi posturi, membri acesteia fiind funcționari publici în aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș.
În sensul celor mai sus arătate, cu adresa nr.670/03.03.2008, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile ne solicită urgentarea luării deciziilor necesare în vederea asigurării cadrului instituțional funcțional corespunzător îndeplinirii cerințelor de eligibilitate, capabil să respecte un program riguros de implementare a proiectului regional pentru realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș
Având în vedere toate considerentele mai sus expuse, precum și prevederile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ - teritoriale județene și locale privitor la crearea cadrului instituțional pentru sprijinirea și impulsionarea autorităților administrației publice locale pentru a accesa mai ușor fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltare și modernizare, supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat prin care propunem modificarea organigramei Consiliului Județean Mureș în conformitate cu acesta.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel