R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 54
din 27 martie 2008
privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 861 din 17.03.2008 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș prin care se propune spre aprobare modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Mureș, precum și avizele comisiiloe de specialitate,
Având în vedere comunicarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1422070/12.02.2008,
În conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, precum și ale prevederilor art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2007;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Județene de Evidența Persoanrelor Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei răspunde Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Relații Publice și Biroul Financiar-Contabil.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel