R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 53
din 27 martie 2008
privind aprobarea regulilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 3.180/4.III.2008 a Direcției Juridică și Administrație Publică, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 15 lit. b din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a Ordinului MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,
În temeiul prevederilor art. 97 al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulile și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din județul Mureș, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Autoritățile publice locale, persoanele juridice și fizice care au în administrare bunuri aparținând domeniului public și/sau privat din județ, sunt obligate să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea și apărarea incendiilor.
Art.3. În bugetul Consiliului Județean Mureș și în bugetele Consiliilor locale, ordonatorii principali de credite vor prevedea sumele necesare pentru susținerea financiară a activității de prevenire și apărare împotriva incendiilor.
Art.4. Regulile și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din județul Mureș prevăzute la art.1 intră în vigoare la data de 1 mai 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Consiliului Județean nr.43/02.09.2000.
Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Județean (www.cjmures.ro) și într-un număr special al Monitorului Oficial al județului Mureș și se va comunica tuturor consiliilor locale și Inspectoratului pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș.
Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Arhitectul Șef, Direcția Economică și Direcția Juridică și Administrație Publică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr. 3.180/4.III.2008
Dosar nr. IV/B/5

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din județul Mureș

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor a pus bazele unei legislații moderne în domeniu stabilind printre altele atribuțiile autorităților, instituțiilor și organizațiilor. Astfel Consiliului Județean îi revine sarcina să instituie reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale (art.15 lit. b).
La această dată în județ se aplică regulile și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin H.C. Județean Mureș nr.43/2000. Atât Legea nr.307/2006 cât și legislația subsecventă aduc unele modificări ce impun elaborarea unor noi reguli în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și cu noile structuri de apărare împotriva incendiilor. În acest scop sau elaborat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Horea,, al județului Mureș în colaborare cu Direcția juridică și administrație publică noile norme cu privire la apărarea împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din județ.
Întrucât regulile și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor se aplică atât la autorități și organizații aparținând acestora cât și sectorului privat din economia județului , inclusiv gospodăriilor populației, hotărârea de aprobare împreună cu anexa se va publica într-un număr special al monitorului oficial al județului Mureș și pe site-ul Consiliului Județean , astfel încât să fie accesibilă tuturor celor interesați.
Intrarea în vigoare a noilor norme la data de 01 mai 2008 are în vedere timpul necesar pentru tipărirea și difuzarea numărului special din Monitorul județului.
Față de cele prevăzute, propunem aprobarea noilor reguli și dispoziții în domeniul apărării împotriva incendiilor conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel