R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 52
din 27 martie 2008
privind aprobarea majorării nivelului alocației zilnice de hrană pentru copiii și tinerii instituționalizați care urmează o formă de învățământ și sunt găzduiți în internate școlare sau cămine studențești la 10 lei/zi/persoană

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de Motive nr.6750/18.03.2008 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Avizul nr. 3/19.03.2008 al Colegiului Director privind avizarea majorării nivelului alocației zilnice de hrană pentru copiii și tinerii instituționalizați care urmează o formă de învățământ și sunt găzduiți în internate școlare, precum și avizele comisiilor de specialitate
Având în vedere prevederile art. 3 din H.G.R. nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului aprobată prin H.G. nr. 1434/2004, precum și avizele de specialitate ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și intereselor cetățeanului și ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului,
În temeiul prevederilor art. 104 (1) lit. s și art. 109 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art. 1. Aprobarea majorării nivelului alocației zilnice de hrană pentru copiii și tinerii instituționalizați care urmează o formă de învățământ și sunt găzduiți în internate școlare sau cămine studențești le 10 lei /zi/persoană.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Aparatul Propriul al Consiliului Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel