R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 51
din 27 martie 2008
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 4143 din 21.03.2008 și adresa nr. 2168 din 20.03.2008 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale art.4 și ale art. 5 alin. 2 lit. b din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului,
În temeiul prevederilor art. 97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului, prin înlocuirea domnului Mircea Prozan cu doamna Iolanda Cătinean, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.
Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 119/2007 se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și persoanelor nominalizate la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.4143/21.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

În conformitate cu art. 4 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.58 din 16 decembrie 2004 s-a stabilit componența Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, actualizată ulterior prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 134/2005, 123/2006, 91/2007 și 119/2007.
Întrucât domnul Prozan Mircea, membru în comisie, nu mai ocupă funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, prin adresa nr. 3870/2008 am solicitat acestei instituții desemnarea unei persoane pentru a face parte din Comisia pentru protecția copilului, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. b H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului.
Prin adresa nr. 2168 din 20 martie 2008, Inspectoratul Școlar Județean Mureș ne face cunoscut că persoana desemnată din cadrul instituției pentru a face parte din Comisia pentru protecția copilului Mureș este doamna prof. Iolanda Cătinean, inspector școlar general adjunct.
Față de cele prezentate propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș prin înlocuirea domnului Mircea Prozan cu doamna Iolanda Cătinean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel