R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 49
din 27 martie 2008
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de Motive nr.6404/18.03.2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Avizul nr. 1/19.03.2008 al Colegiului Director privind avizarea Strategiei Județene a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pe anii 2008-2011, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului aprobată prin H.G. nr. 1434/2004, precum și avizele de specialitate ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și intereselor cetățeanului și ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului,
În temeiul prevederilor art. 104 (1) lit. s și art. 109 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art. 1. Se aprobă Strategia Județeană a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anii 2008 - 2011 conform Anexei la prezenta.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Aparatul Propriul al Consiliului Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel