R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 48
din 27 martie 2008
privind înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru anii 2008-2011

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere:
- Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local,
- Ordinul MIRA nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local,
- Ordinul ANRSC nr.206/2007, pentru aprobarea regulamentelor cadru de autorizare pentru serviciile de transport public local,
- Ordinul ANRSC nr.207/2007, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.4077/20.03.2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în următoarea componență:
1. Bartha Iosif - director executiv, Consiliul Județean Mureș
2. Milăr Ana - consilier, Consiliul Județean Mures
3. Savu Mirela - consilier juridic, Consiliul Județean Mures
4. Fabian Anna - consilier, Consiliul Județean Mures
5. Lupa Alexandru - director, ARR - Agenția Mureș
6. Naste Bogdan - inspector, ARR - Agenția Mureș
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, ARR-Agenția Mureș și membrii comisiei paritare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Autorității Rutiere Române - Agenția Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.4077/20. 03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011

Conform Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local și Ordinului MIRA nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007, la nivelul consiliilor județene urmează să se înființează o comisie paritară care va participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean pentru perioada 2008-2011
Legea nr.92/2007, în Art. 37, al. (10) prevede următoarele: "În cazul transportului public județean realizat prin curse regulate, licența de traseu se atribuie pe baza hotărârii comisiei paritare formate din reprezentanții consiliului județean și reprezentanții Agenției ARR din județul respectiv și se emite de către Agenția ARR".
Conform Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
M.I.R.A. nr.353/2007, Art.19.alin.(3) "Comisia paritară este formată din 4 reprezentanți ai administrației publice la nivel județean și 2 reprezentanți ai agenției A.R.R. din județul respectiv".
În baza celor menționate mai sus și a propunerii ARR- Agenția Mureș, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut,
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza