R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 47
din 27 martie 2008
privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere:
- Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;
- Ordinul MIRA nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007;
transportul rutier public de persoane prin curse regulate în trafic județean;
- Ordinul ANRSC nr.206/2007, pentru aprobarea regulamentelor cadru de autorizare pentru serviciile de transport public local;
- Ordinul MT nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.4076/20.03.2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1. Se aprobă, Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011 conform Anexei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Autorității Rutiere Române - Agenția Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.4076/20. 03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011

Conform Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliile județene au obligația să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ - teritorială a acestora;
Conform Art.17 din Legea nr.92/2007, consiliile județene au ca atribuții: stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora;
În baza Normelor MIRA nr.353/2007, de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Art.4, autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliile județene trebuie să stabilească și să aprobe programul de transport public județean de persoane prin curse regulate precum și capacitățile de transport necesare.
Programul de transport județean se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană pentru o perioadă de 3 ani.
În perioada de valabilitate programul de transport județean poate fi actualizat în următoarele situații: prin prelungirea traseelor existente, modificarea unuia sau ambelor capete de traseu, prin introducerea de noi trasee, prin modificarea numărului de curse, prin modificarea orelor din graficele de circulație, prin introducerea sau eliminarea unor stații. Traseele cuprinse în programul județean de transport se atribuie operatorilor de transport în cadrul unor ședințe de atribuire de către Comisia paritară. Atribuirea traseelor se realizează prin sistem electronic național, pentru fiecare județ, iar pe baza rezultatelor acesteia, Comisia paritară emite o hotărâre privind traseele atribuite. Actualul Program județean de transport este valabil până la 30 iunie 2008.
Conform Radiogramei MIRA nr.1563/MP/15.12.2008, s-a stabilit calendarul atribuirii traseelor din programul județean de transport pentru 2008-2011, din care rezultă că timpul aferent întocmirii Programului de transport și aprobării acestuia de către consiliu județean, (luna martie 2008), a fost extrem de scurt.
Pentru întocmirea noului Program județean de transport (valabil de la 1 iulie 2008 - la 30 iunie 2011), s-au primit de la primării peste 30 propuneri de modificări de grafice de circulație, prelungiri de trasee, curse noi pentru transportul elevilor la școală, chiar și mulțumiri pentru respectarea programului de transport, iar de la 20 de transportatori, propuneri de majorare a numărului de curse, modificarea graficului de circulație, curse pentru navetiști - de acord cu primăriile din zona respectivă, alte modificări, și chiar anularea unor curse pe anumite zone.
Luând ca bază Programul de transport pentru anii 2005-2008, au fost operate majoritatea propunerilor înaintate de primării și operatorii de transport, mai puțin cele de anulare a unor curse. Pe numeroase trasee s-au introdus curse cu plecare din centrele industriale și comerciale la orele 22,30, pentru navetiștii care lucrează în schimbul 2.
Noul Program de transport pentru perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2011, s-a întocmit pe 178 trasee independente, desfășurate pe tot cuprinsul județului, pentru a satisface nevoile de deplasare ale cetățenilor, navetiștilor, comercianților și a altor categorii de persoane.
Proiectul acestui Program județean de transport pentru 2008 - 2011, prezentat în Anexă a fost publicat pe site - ul C.J.Mureș, iar observațiile întemeiate, primite de la cei interesați, până în 25.03.2008 inclusiv, au fost operate în proiectul noului Program de transport.
În baza celor menționate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut,
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza