R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 46
din 27 martie 2008
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere:
- Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local,
- Ordinul MIRA nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007,
transportul rutier public de persoane prin curse regulate în trafic județean,
- Ordinul ANRSC nr.206/2007, pentru aprobarea regulamentelor cadru de autorizare pentru serviciile de transport public loca,
- Ordinul MT nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.4076/20.03.2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înființarea Autorității Județene de transport prin care se asigură organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.
Art.2. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în județul Mureș, conform anexei nr.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Autorității Rutiere Române - Agenția Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.4076 /20.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș

Conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliile județene au obligația să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.
Conform Ordinului MIRA nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 9212007, art. 3 alin "consiliile județene sunt obligate să înființeze, prin hotărâre, autorități județene de transport, prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfășurat între localitățile județului, inclusiv în cazul în care acestea au înființat o asociație, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, precum și să înființeze societăți de transport public județean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există."
Autorizarea autorităților de transport se face de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., în conformitate cu Regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor specializate de transport din cadrul administrației publice locale atât ca autorități de autorizare, cât și ca operatori de transport rutier conform Ordinului A.N.R.S.C.nr206/2007.
Menționăm că, în baza art. 4 din Normele MIRA nr.353/2007, de aplicare a Legii nr. 92/2007, principalele atribuții ale consiliilor județene cu privire la serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate sunt, după cum urmează:
-să evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerințelor de transport public județean, În prezent și pentru o perioadă de minimum 5 ani;
-să stabilească traseele principale și secundare, precum și autogările și stațiile publice aferente acestora;
-să stabilească și să aprobe programele de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și capacitățile de transport necesare;
-să stabilească modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public județean de persoane;
-să actualizeze periodic traseele și programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public județean, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval;
-să organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publică ori privată a județului.
De asemenea, menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, consiliile județene au și alte atribuții și competențe, după cum urmează:
-asocierea intercomunitară în condițiile legii, în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public județean, precum și administrarea acestuia;
-concesionarea, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităților județului;
-elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public județean, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;
- ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
Ca urmare a prevederilor legislative menționate mai sus, s-a elaborat Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș, prezentat în Anexa la acest proiectul de hotărâre.
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, Legii nr. 92/2007, Ordinului MIRA nr. 353/2007, Ordinului A.N.R.S.C. nr. 206/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, precum și a altor reglementări în domeniu.
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș, reglementează următoarele probleme principale, prezentate distinct pe capitole:
- Dispoziții generale;
- Efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate
- Operatori și utilizatori;
- Indicatori de performanță;
- Răspunderi și sancțiuni;
- Dispoziții finale.
În Anexa nr.2 la OMT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, se precizează modul de întocmire a caietelor de sarcini de către consiliile județene, precum și obligativitatea de a fi supuse aprobării consiliilor județene.
În temeiul acestor prevederi, a fost elaborat Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș, prezentat în Anexa la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș
Conform art. 16 din Normele MIRA 353/2007, programul de transport județean prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană pentru o perioadă de 3 ani și se corelează cu programele de transport interjudețean, internațional sau feroviar, după caz.
Conform art. 5 din aceleași norme, programele de transport trebuie să asigure dezvoltarea echilibrată și eficientă, într-un mediu concurențial real, a tuturor tipurilor de transport public local de persoane, stimulându-se folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de poluare scăzute.
În prezent, activitatea de transport rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean, în județul Mureș se desfășoară conform Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pe perioada 2005-2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 38/07.10. 2004, cu modificările și completările ulterioare.
Programul de transport existent conține 195 de trasee, 45 grupe de trasee și 5 trasee independente. Menționăm că, în urma desfășurării ședințelor de licitație electronică în sistem național pentru atribuirea traseelor județene organizate în perioada 2005-2007, din cele 195 de trasee din programul actual, au rămas 16 trasee neatribuite.
La data de 30.06.2008 expiră durata de valabilitate a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pe perioada 2005-2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 38 din 07.10.2004, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, se impune aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Mureș a unui nou program județean de transport pentru o perioadă de trei ani, respectiv pentru perioada 01.07.2008 -30.06.2011.
Pentru întocmirea noului program de transport s-au solicitat și s-au primit de la primării peste 30 de propuneri de modificări de grafice de circulație, prelungiri de trasee, curse noi pentru transportul elevilor la școală, iar de la 20 transportatori propuneri de majorare a numărului de curse, modificarea graficului de circulație, curse pentru navetiști - de comun acord cu primăriile din zona respectivă, alte modificări și chiar anularea unor curse.
Luând ca bază actualul program de transport au fost operate majoritatea propunerilor înaintate de primării și operatorii de transport, mai puțin cele de anulare a unor curse. Pe numeroase trasee s-au introdus curse cu plecare din centrele industriale și comerciale la orele 22,30, pentru navetiștii care lucrează în schimbul II .
La întocmirea noului program de transport a participat și ARR-Agenția Mureș, în calitate de autoritate competentă în domeniul transporturilor rutiere până la intrarea în vigoare a Legii nr. 92/2007
Noul program de transport pentru perioada 2008-2011, este întocmit pe trasee independente, pentru a fi accesibil tuturor operatorilor de transport. Proiectul acestui program de transport pentru anii 2008-2011, a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș în data de 22.03.2008, iar observațiile pertinente primite de la cei interesați până în 25.03.2008 inclusiv, au fost analizate și cele întemeiate au fost operate.
Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, pe perioada 01.07.2008 -30.06.2011, în județul Mureș, este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.
Prin acest program se stabilesc traseele pentru transportul public județean de persoane prin curse regulate între localitățile județului, programele sau graficele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autovehiculelor necesare.
Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Mureș pe perioada 2008 - 2011 cuprinde un număr de 178 trasee, toate distincte, independente, desfășurate pe tot cuprinsul județului Mureș; programul de circulație este desfășurat pe intervale orare și pe zile de circulație, astfel încât să satisfacă în cea mai mare parte solicitările de deplasare ale cetățenilor, ale navetiștilor, elevilor, comercianților și a altor categorii de persoane.
În art. 21 din Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, se precizează că:
(1) Datele la care au loc ședințele de atribuire se vor stabili după cum urmează:
a) cu 90 de zile înainte de expirarea valabilității programului de transport, în vederea atribuirii noilor programe de transport județene, orășenești sau municipale;
b) cu 30 de zile Înainte de expirarea valabilității programului de transport județean, În vederea atribuirii traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite la ședințele de atribuire prevăzute la lit. a);
c) după intrarea în vigoare a programelor de transport județene, se va organiza trimestrial câte o ședință de atribuire pentru traseele cuprinse în programele de transport rămase nesolicitate sau neatribuite;
d) pentru un traseu cuprins în programele de transport județene la care a renunțat un operator rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenței de traseu a rămas definitivă, se va organiza o ședință de atribuire în termen de 15 zile de la afișarea traseelor respective pe site-ul autorităților județene de transport;
e) pentru un traseu nou-introdus în programul de transport județean, cursele se vor atribui în cadrul unor ședințe de atribuire organizate cu 60 de zile înainte de împlinirea unui an, respectiv 2 ani, de la data intrării în vigoare a programului de transport județean.
(2) Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei ședințe va fi făcută publică de către autoritatea județeană de transport pe site-ul acesteia, precum și prin afișare la sediul acesteia, comunicând în scris agenției A.R.R. din județul respectiv data afișării.
(3) Lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afișa pe site-ul autorităților județene de transport, precum și la sediul acestora, cu 20 de zile înainte de data următoarei ședințe de atribuire.
(4) Operatorii de transport rutier vor depune toate opțiunile, în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programele de transport județene, în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi și a 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se desfășoară ședința de atribuire respectivă.
Programul de transport județean de persoane aprobat de Consiliul Județean Mureș va urma procedurile și calendarul pentru atribuirea traseelor către operatorii de transport rutier, prin licitație electronică în sistem național.
Prezentul proiect de hotărâre a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, propunem aprobarea înființării Autorității Județene de Transport prin care se asigură organizarea, reglementarea coordonarea și controlul prestării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Mureș și a Caietului de sarcini anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut,
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza