R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 45
din 27 martie 2008
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 3206 din 04.03.2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, Avizul nr.1427794/20.II.2008 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în data de 29 mai 2007, ale Ordonanței nr. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008 precum și ale Ordonanței nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
În temeiul dispozițiilor art. 104 alin. 2, lit. "a" și art. 115 lit. "c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 3206/04.03.2008
Dosar II B/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Consiliul județean îndeplinește conform prevederilor Legii nr. 215 privind administrația publică locală din 23 aprilie 2001, republicată în anul 2007 (art. 91 aliniatul 1 lit. "a" și lit. "c"), atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate..., aprobă organigrama și statul de funcții la propunerea președintelui (art. 104, aliniatul 2 litera "a").
Așa cum rezultă din organigrama și statul de funcții aprobate anterior, avizate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu avizul nr. 1039805 din 10.09.2007 și aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 100 din 27.09.2007, numărul de posturi din aparatul de specialitate aprobat este de 154 din care:
- secretar - 1 post;
- funcții publice de conducere (FPC) -14;
- funcții publice de execuție (FPE) - 106;
- personal contractual de conducere (PCC) - 1;
- personal contractual de execuție (PC) -32.
De la aprobarea hotărârii și până la data de 01.03.2008, am procedat la unele modificări de funcții publice, conform prevederilor legale, după cum urmează:
- transformarea unor funcții publice de debutanți, în funcții publice cu grad de asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu;
- promovarea în clasă a funcționarilor publici încadrați în funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, și au promovat examenul organizat, cu avizul Agenția Națională a Funcționarilor Publici (1 persoană promovată în anul 2007);
- avansarea în treaptă profesională a funcționarilor publici de execuție care au îndeplinit condițiile cerute de lege.

Față de situația existentă, propunem unele modificări pentru optimizarea activităților specifice din aparatul de specialitate și anume:
- suplimentarea cu un post de consilier juridic debutant în cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică - Serviciul Juridic și Contencios, unde funcționează șase consilieri juridici, număr redus față de activitatea de asistență și consultanță juridică ce a crescut atât din punct de vedere al diversității domeniilor, cât și din punct de vedere al ponderii pe care o ocupă față de totalul activităților desfășurate. Avem în vedere, în principal, domenii relativ noi, cum sunt proiectele finanțate pe programele Uniunii Europene, după aderare, precum și complexitatea activității de întabulare a domeniului public al județului Mureș.
- înființarea Compartimentului Situații de Urgență, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 481 privind protecția civilă din 8 noiembrie 2004, modificată și completată cu prevederile Legii nr. 212 din 24 mai 2006 care la art. 25 stabilește răspunderile autorității în acest domeniu. Acest compartiment este în subordinea șefului de serviciu Avizare, Autorizare, Control și funcționează cu un funcționar public care a îndeplinit și până în prezent aceste atribuții.
- echilibrarea sarcinilor din structura Instituția Arhitectului Șef, prin trecerea unui funcționar public din serviciul Avizare, Autorizare, Control în Compartimentul Amenajare Teritoriu și Urbanism.
Referitor la aplicarea prevederilor Legii 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale, facem precizarea că noi am anticipat atribuțiile ce revin autorităților locale în accesarea de fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea unităților teritorial-administrative ale județului și am realizat cadrul organizatoric încadrând specialiști în managementul de proiect la nivelul administrației publice județene, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea județului. Astfel, s-a înființat cu aprobarea Consiliului Județean Mureș (Hotărârea nr. 34 din 7 aprilie 2005) Direcția de Dezvoltare Regională și Integrare Europeană, care potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a avut drept scop obiectivele cuprinse în Legea nr. 339 din 2007, după cum urmează:
a) crearea cadrului instituțional pentru sprijinirea și impulsionarea autorităților administrației publice locale pentru a accesa mai ușor fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltare și modernizare;
b) facilitarea promovării programelor de finanțare internațională și a diseminării rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de profesionalism;
c) crearea condițiilor pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanțare internațională;
d) creșterea capacității administrative a autorităților publice locale pentru accesarea fondurilor internaționale pentru dezvoltare și modernizare;
e) eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.
În această structură s-au încadrat specialiști tineri cu pregătire profesională excepțională, pregătiți în managementul de proiect, care au stabilite în fișa postului lucrări specifice accesării de fonduri și implementarea proiectelor. Acești funcționari publici împreună cu alți specialiști din aparatul propriu au inițiat și implementat proiecte cu finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând strategiile managementului de proiect. Activitatea acestor specialiști și coordonarea competentă a conducerii executive au condus la câștigarea a 97 de proiecte până în prezent pentru județul Mureș, valoarea totală fiind de 184.411.194,89 Euro. Consiliul Județean Mureș a fost implicat în calitate de beneficiar, partener și/sau consultant. În acest context propunem reactualizarea denumirii direcției care gestionează, proiecte, sprijină și impulsionează autorităților administrației publice locale pentru a accesa mai ușor fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea județului, în Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte.

Modificări privind personalul contractual
- înființarea unui nou compartiment cu două posturi, definit ca Autoritatea Județeană de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local, specializat în înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării serviciilor de transport public în județ și în zonele asociațiilor de dezvoltare comunitară. Potrivit prevederilor art. 5 din Ordinului nr. 206 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, această structură trebuie să aibă minimum 2 angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Persoanele din acest compartiment care analizează și evaluează documentațiile de autorizare trebuie să fie cu studii superioare și cel puțin un angajat să aibă studii superioare de specialitate sau studii superioare cu experiență profesională în domeniu. Activitățile desfășurate de acest compartiment sunt cele reglementate de Legea serviciilor de transport public local nr. 92 din 10 aprilie 2007, Ordinul Nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local. Autoritatea Județeană de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local va fi coordonată de directorul executiv al Direcției Economice.
Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate, propus a fi actualizat în funcție de complexitatea sarcinilor ce revin autorității, cu modificările prezentate mai sus, este de 157 (cu excepția celor 3 demnitari), în următoarea componență:
- secretar - 1 post;
- funcții publice de conducere (FPC) - 14;
- funcții publice de execuție (FPE) - 107;
- personal contractual de conducere (PCC) - 1;
- personal contractual de execuție (PC) - 34.
Văzând cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

Sef serviciu
Serviciul Resurse Umane
Consilieri Președinte
Elena Gâlea

 

Văzut,
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza