R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 44
din 27 martie 2008
privind asocierea județului Mureș cu municipiul Tîrgu Mureș, în vederea asigurării finanțării realizării obiectivului de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Transilvania -Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr.4145/25.03.2008 , prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile articolului 35 alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale articolului 91 alin.(1) lit.b), d) și e) și alin.(6) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Mureș cu municipiul Tîrgu Mureș , in vederea asigurării finanțării realizării obiectivului de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", conform contractului de asociere din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș cu semnarea contractului de asociere.
Art.3. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean și conducerea Aeroportului "Transilvania Tîrgu Mureș".
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania- Tîrgu Mureș".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.4145/.25.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind asocierea județului Mureș cu municipiul Tîrgu Mureș, în vederea asigurării finanțării realizării obiectivului de investiții " Extinderea și modernizarea Aeroportului Transilvania -Tîrgu Mureș"

Dezvoltarea economico-socială a județului Mureș și chiar a întregii regiuni constituie o prioritate a preocupărilor administrațiilor publice locale.
În acest sens, ridicarea standardelor infrastructurii de transport se impune ca o condiție esențială în formularea strategiilor iar în acest context , în urma analizelor efectuate și consultării specialiștilor în domeniul aeroportuar a rezultat că , dezvoltarea " Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș" trebuie să fie o prioritate absolută atât pentru județ cât și pentru municipiul Tîrgu Mureș , fiind principala poartă de legătură cu "exteriorul". Poziția geografică extrem de favorabilă ar permite chiar transformarea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș, într-un aeroport regional.
Momentul este critic pentru dezvoltare, competiția aeroporturilor din zonă și întârzierea lucrărilor amenințând cu scoaterea Aeroportului nostru din cadrul aeroporturilor operaționale din Transilvania. Astfel, limita de timp în care trebuie să se încadreze demararea lucrărilor de modernizare este de maxim 18 luni, respectiv, până în toamna anului 2009.
În cadrul proiectului de dezvoltare , etapa I ,ce trebuie realizată de urgență, constă în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, (pista, calea de rulare, zona de staționare, balizaj), investiție în valoare de circa 35-40 milioane de euro, sume ce trebuie angajate de autoritățile publice , ca proprietare a infrastructurii.
Având în vedere efortul financiar substanțial pe care-l presupune o asemenea investiție, se propune finanțarea asociată de către Județul Mureș și Municipiul Tîrgu Mureș, contractarea de credite bancare și eventual apelarea la sprijin guvernamental.
Termenul de rambursare a creditului ar fi de max. 2 ani, iar investiția ar permite exploatarea în condiții eficiente și operarea unui număr de 400.000-500.000 pasageri, după aproximativ 2-3 ani- condiție în care subvenția actuală acordată pentru funcționarea " Aeroportului Transilvania" , ar permite rambursarea creditelor și plata serviciilor bancare.
În susținerea celor prezentate mai sus, se propune semnarea unui acord de colaborare între Județul Mureș și Municipiul Tîrgu Mureș, și anexăm în acest sens contractul cadru al asocierii, urmând ca sumele privind participarea Consiliului Județean la asociere și valoarea creditului ce ar urma sa fie contractat pentru dezvoltarea Aeroportului să fie aprobate după obținerea acordului din partea municipiului Tîrgu Mureș.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

Văzut,
VICEPREȘEDINTE
Alexandru P.Frătean   Emil Groza