R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 42
din 27 martie 2008
privind aprobarea Avizului de Temă, a Graficului de Realizare și a celui de Plăți pentru lucrarea "REACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN , JUDEȚUL MUREȘ"

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr. 4.044 din 20.03.2008 a Arhitectului Șef la proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizului de Temă, a Graficului de Realizare și a celui de Plăți pentru lucrarea "REACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN , JUDEȚUL MUREȘ", precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea nr.289/2006,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă Avizul dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința din data de 18.03.2008, pentru lucrarea cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art.2. De ducerea la îndeplinire răspunde Arhitectul Șef din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr. 4.044 din 20.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Avizului de Temă, a Graficului de Realizare și a celui de Plăți pentru lucrarea "REACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN , JUDEȚUL MUREȘ"

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță, funcționează după Hotărârea nr.159 din 20 decembrie 2005 a Consiliului Județean Mureș.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350 / 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea nr.289/2006, art.37, alin (5):
(5) Avizele date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism se supun deliberării și aprobării consiliului județean, consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului București, după caz.
În ședința comisiei tehnice din 19.01.2008 a fost analizată și a primit avizul favorabil "TEMA-PROGRAM A DOCUMENTAȚIEI "REACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ" proiectant UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA, FACULTATEA DE GEOGRAFIE.
Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de Temă, a Graficului de Realizare și a celui de Plăți pentru lucrarea "REACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ" și pe care îl supunem spre aprobare.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
ing. Frătean Petru Alexandru

 

ARHITECT ȘEF
Arh.Csortan Ilona