R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 39
din 27 martie 2008
de completare a Hotărârii nr. 87/2007 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

Consiliul Județean Mureș în calitate de acționar unic al S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.,
Având în vedere dispozițiile art.15, alin.4 și alin.6, din Statutul societății, ale art.94 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de dispozițiile art.117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Întrunit în ședința din data de 27 martie 2008, orele 13,00 îndeplinind atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A., la sediul acționarului unic, Consiliul Județean Mureș, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare privind convocarea și cvorumul pentru ținerea ședinței,
Ținând seama de conținutul ordinii de zi din cuprinsul Convocatorului pentru ședința acționarului unic, în sensul completării Hotărârii nr. 87/2007 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se aprobă completarea Hotărârii nr.87/2007 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată de către Consiliul Județean Mureș, în calitate de acționar unic, după cum urmează: la art.1, în cuprinsul tabelului, la coloana nr. 1, denumită "Descrierea bunului ce se înlocuiește" cu privire la imobilul descris la linia nr. 1, după sintagma "...identificat în cartea funciară nr. 92709/N/III ( 1839/3/0/3)" se va completa cu sintagma "și în cartea funciară nr. 92709/N/IV (1839/3/1/1)":

Descrierea bunului ce se înlocuiește    
Spațiu birouri Piața Mărășești, nr.13, identificat în cartea funciară nr.92709/N/III (1839/0/3) și în cartea funciară nr. 92709/N/IV(1839/3/1/1)    

Art.2. (1) Celelalte dispoziții ale Hotărârii nr. 87/2007 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată de către Consiliul Județean Mureș, în calitate de acționar unic, rămân neschimbate.
(2) Celelalte dispoziții ale Statutului S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A. rămân neschimbate.
(3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește pe președintele Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A., domnul ing. Blaj Virgil, să îndeplinească toate formalitățile de înregistrare care se impun la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, precum și la toate instituțiile abilitate.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 4072/20.III.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de Hotărâre de completare al Hotărârii nr. 87/2007 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A. privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului

Prin Hotărârea nr. 87/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat modificarea și completarea Statului societății, în sensul modificării structurii capitalului social, prin înlocuirea bunurilor aduse de acționarul unic, Consiliul Județean Mureș, ca aport în natură la capitalul social al S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A., cu valoarea în bani a acestora.
Din conținutul art.1, în cuprinsul tabelului, la coloana nr. 1, denumită "Descrierea bunului ce se înlocuiește" cu privire la imobilul descris la linia nr. 1, s-a omis, la descrierea imobilului, menționarea unui număr de carte funciară, în care este identificat imobilul în discuție. Astfel, la art.1., în cuprinsul tabelului, la coloana nr. 1, denumită "Descrierea bunului ce se înlocuiește" cu privire la imobilul descris la linia nr. 1, după sintagma "...identificat în cartea funciară nr. 92709/N/III ( 1839/3/0/3)" se va completa cu sintagma "și în cartea funciară nr. 92709/N/IV (1839/3/1/1)".
Ca urmare a stării de fapt semnalate, Consiliul de Administrație al S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A. propune spre aprobare completarea în acest sens.
Adunarea Generală împuternicește președintele Consiliului de Administrație al S.C. SURM S.A., domnul ing. Virgil Blaj, să îndeplinească toate formalitățile de înregistrare care se impun la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, precum și la toate instituțiile abilitate.
Ținând cont de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Emil Groza