R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 38
din 27 martie 2008
pentru aprobarea evaluării donației acceptate prin Hotărârea C.J.M. nr. 113/31.10.2007 privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.4006./20.03.2008 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. c) și art.121 alin.(3),
În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă valoarea donației acceptate prin HCJ nr.113/31.10.2007, în sumă de 192.200 lei.
Art. 2. Lista lucrărilor de artă plastică evaluate de Comisia de evaluare a Muzeului Județean Mureș, reprezentând donația familiei Elisabeta și Gheorghe David, se prezintă în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică a Consiliului Județean Mureș, precum și Muzeu Județean Mureș.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrației Publice, Muzeului Județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 4006/ 20.03.2008

EXPUNEREA DE MOTIVE
pentru aprobarea evaluării donației acceptate prin Hotărârea CJM nr. 113/31.10.2007 privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

Prin HCJ nr. 113/31.10.2007 privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia, au fost cuprinse în patrimoniu administrat de Muzeul Județean Mureș - Secția Artă, 49 de lucrări de artă plastică executate de pictori profesioniști, donate de familia Elisabeta și Gheorghe David.
Având în vedere Procesul verbal nr.122/24.01.2008 prin care Comisia de evaluare, numită în baza Dispoziției nr.2/23.01.2008 a Directorului Muzeului Județean Mureș, a procedat la evaluarea donației, se adaugă detaliile tehnice constatate de specialiștii muzeografi și valoarea lucrărilor donate.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare valoarea donației și detaliile tehnice din lista lucrărilor ce constituie Anexa ce face parte integrantă din prezentul Proiect de hotărâre.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VAZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza