R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 37
din 27 martie 2008
privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.4107/21.03.2008 a Direcției Juridice și Administrație Publică, notificările nr.408/2001 și nr.154/2002, acordul persoanelor îndreptățite la propunerea de compensare formulată de Consiliul Județean Mureș înregistrat la sediul instituției cu nr.2514/2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
Luând în considerare prevederile art.19, alin.(1) și art.21, alin.(1) și (4) din Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.10, alin.(2), art.11 și art.13 din Legea nr.213/1998,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit."c" și art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș, în vederea restituirii în natură persoanelor îndreptățite, a unor părți din imobilul situat în municipiul Reghin, str. Pandurilor, nr.34 înscris în C.F. nr.864/ Reghin, cu nr. top 90/1 și 91 - identificate conform planului de amplasament și delimitare a bunului imobil, cuprins în anexa nr.1, cu indicativele : lotul I - constând în construcții și teren aferent în suprafață de 3592 mp și lotul II - constând dintr-un corp de clădire și teren aferent în suprafață de 186 mp.

Art.2. (1) Construcțiile edificate ulterior trecerii imobilului în proprietatea statului, amplasate pe terenul aferent lotului I pot fi acordate persoanelor îndreptățite cu titlul de măsuri reparatorii în echivalent, prin compensare parțială cu terenul în suprafață de 5413 mp, identificat conform planului de amplasament și delimitare a bunului imobil menționat la art.1, cu indicativul - lotul III, aferent construcțiilor necesare desfășurării activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului - Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin, care rămân în domeniul public al județului Mureș.
(2) Datele de identificare a bunurilor imobile asupra cărora operează compensarea sunt cuprinse în anexa nr.2.

Art.3. Se instituie o servitute de trecere asupra corpului de proprietate - lotul III, în favoarea corpului de proprietate - lotul II, care va fi restituit persoanelor îndreptățite și nu are cale proprie de acces.

Art.4. Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke va emite dispoziția de restituire în natură, în condițiile Legii nr.10/2001, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor îndreptățite la restituire, de punerea sa în executare răspunzând Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.4107/21.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

Pentru imobilul situat în municipiul Reghin, str. Pandurilor nr.34, constând în construcții și teren aferent, au fost formulate două notificări în temeiul Legii nr.10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, prima notificare cu nr.408/2001 a fost formulată de către petenta Kaiser Judith cu domiciliul în municipiul Miercurea - Ciuc, str. Lunca Mare nr.6, sc.B/ap.11, iar, cea de-a doua notificare a fost formulată de către petenta Dely Elza - Gizela - Annemarie domiciliată în municipiul Reghin, str. Pandurilor nr.49/c - în prezent decedată.
Petentele sunt moștenitoare de gradul III și II - strănepoată și nepoată - ale fostei proprietare tabulare, numita Elteto Ioana, născută Urmancz, fiind astfel în egală măsură persoane îndreptățite, în sensul legii, la restituirea imobilului mai sus arătat, respectiv atât prima petentă cât și moștenitorii legali - descendenți de gradul I - copiii defunctei Dely Elza - Gizela - Annemarie.
Întrucât în imobilul mai sus arătat funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin, fiind în domeniul public al județului Mureș, în raport cu prevederile art.22, alin.1 din Legea nr.10/2001, competența de soluționare a notificării revine Consiliului Județean Mureș.
Modificările aduse Legii nr.10/2001 prin Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, instituie principiul restituirii în natură în toate situațiile în care este posibil, sens în care se impune restituirea în natură a acestui imobil persoanelor îndreptățite.
Întrucât pe terenul aferent imobilului - în suprafață totală de 9191 mp, după preluarea în proprietatea statului s-au edificat construcții noi care, conform reglementărilor legale în vigoare, nu pot face obiectul restituirii în natură, s-a dispus efectuarea unei expertize prin care se stabilește de comun acord cu mandatarii persoanelor îndreptățite la restituire, o modalitate de dezmembrare și partajare a imobilului, prin constituirea a trei loturi noi, după cum urmează:
- lotul I, constând dintr-un corp de clădire preluat de la fostul proprietar tabular precum și două construcții edificate ulterior preluării în proprietatea statului (morgă și depozit de materiale) și teren în suprafață de 3592 mp ce se acordă în natură persoanelor îndreptățite;
- lotul II, constând dintr-un corp de clădire preluat de la fostul proprietar tabular și teren aferent în suprafață totală de 186 mp ce se acordă, de asemenea, persoanelor îndreptățite;
- lotul III, constând în construcții edificate ulterior preluării imobilului în proprietatea statului și terenul aferent acestora, în suprafață de 5413 mp ce nu fac obiectul restituirii în natură - grevat de o servitute de trecere instituită în favoarea persoanelor îndreptățite la restituirea în natură a lotului II, care nu are o cale proprie de acces.
Astfel, cu acordul persoanelor îndreptățite, pentru terenul în suprafață de 5413 mp aferent lotului III ce nu face obiectul restituirii în natură, propunem acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent constând în compensarea parțială cu acele construcții edificate ulterior preluării imobilului situate pe lotul I care se restituie persoanelor îndreptățite.
Întrucât, bunurile ce se compensează nu au valori similare, conform expertizei tehnice de evaluare cuprinsă în tabelul centralizator, anexa nr.2 la proiectul de hotărâre, pentru diferența de valoare urmează să fie acordate măsuri reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri bănești, în condițiile legii speciale privind regimul de stabilire și plată a despăgubirilor.
Având în vedere prevederile art.10, alin.(2), art.11 și art.13 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
Pentru toate considerentele arătate și argumentele expuse, prin prisma noilor modificări aduse Legii nr.10/2001 prin Legea nr.247/2005,
Propunem trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș și restituirea în natură persoanelor îndreptățite - moștenitori legali ai fostului proprietar tabular, a unor părți - lotul I și II, din imobilul situat în municipiul Reghin, str. Castelului, nr.12, constând în construcții și teren aferent în suprafață totală de 3778 mp, precum și compensarea terenului ce nu face obiectul restituirii astfel cum am arătat mai sus, sens în care, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel