R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 36
din 27 martie 2008
privind abrogarea unor prevederi din HCJM nr.106/2006 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.3.867/18.III.2008 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile HCJM nr.106/2006, ale Deciziei Curții Constituționale nr. 871 din 9 octombrie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor OUG nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 236/2006, precum și ale art. 62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit."c" și art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște :

ART. I. Dispozițiile art.4 și 5 din Hotărârea Consiliului Județean nr.106/2006 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, se abrogă.
ART.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.3.867/18.III.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind abrogarea unor prevederi din HCJM nr.106/2006 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/2006 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical a fost aprobată lista spațiilor proprietate privată a județului Mureș care să fie vândute potrivit acestui act normativ.
Autoritatea publică județeană a întreprins acest demers în urma solicitării formulate, în acest sens, de către Prefectul Județului Mureș care avea competența - stabilită prin ordonanță, de a veghea la întocmirea acestei liste precum și la cuprinderea în aceasta a tuturor spațiilor ce cădeau sub incidența OUG nr.110/2005.
Facem precizarea că dispozițiile art.4 din OUG nr.110/2005 privitor la aprobarea prin hotărâre de consiliu a listei spațiilor medicale ce intrau sub incidența ordonanței, erau imperative, stabilind și un termen de 45 de zile în care autoritățile locale erau obligate să aprobe aceste liste, fără posibilitatea vreunui drept de altă opțiune. Practic, OUG nr.110/2005 instituia obligația autorităților locale de a întocmi o listă completă a spațiilor cu destinația menționată și obligația acestora de a le scoate la vânzare.
Astfel, era înlăturată posibilitatea autorităților publice locale de a dispune în mod liber de bunurile aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, în sensul de a opta sau nu pentru vânzarea acestora ceea ce încalcă în mod vădit dreptul unităților administrativ-teritoriale de exercitare a prerogativei dispoziției, ca atribut ce ține de esența dreptului de proprietate, reglementând un transfer silit de proprietate.
Pentru aceste considerente, împotriva dispozițiilor OUG nr.110/2005 s-a formulat o excepție de neconstituționalitate pe care Curtea Constituțională a României a admis-o și a constatat că dispozițiile ordonanței sunt neconstituționale, în prezent actul normativ fiind abrogat.
Având în vedere toate considerentele de fapt și de drept mai sus expuse, întrucât actul normativ, în temeiul căruia Consiliul Județean Mureș a aprobat prin hotărâre lista spațiilor medicale ce urmau a fi vândute, este abrogat, supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat prin care propunem abrogarea prevederilor din HCJM nr.106/2006 referitoare la aprobarea listei spațiilor medicale ce urmau a fi vândute precum și la procedura de vânzare a acestora.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel