R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 35
din 27 martie 2008
privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilului - teren, situat în localitatea Sînpaul din domeniul privat al comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.4097/21.03.2008 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 7, lit."e" și art. 8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit."c" și art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se solicită Consiliului local Sînpaul trecerea imobilului - teren în suprafață de 15725 mp, situat în localitatea Sînpaul, înscris în CF nr.1022/N/Sînpaul sub nr. cadastral 579, din proprietatea privată a comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș.
Art.2. Datele de identificare ale imobilului menționat la art.1, sunt cuprinse în CF nr.1022/N/Sînpaul și în Planul de amplasament și delimitare a imobilului - cu propunerea de dezlipire, anexe la prezenta hotărâre și parte integrantă din aceasta.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului local Sînpaul, precum și Instituției Arhitectului Șef al județului Mureș și Direcției Economice care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.4097 /21.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilului - teren, situat în localitatea Sînpaul din domeniul privat al comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

Pentru modernizarea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, în anul 1999 a fost elaborat un studiu de fezabilitate de către SC IPTANA SA București. Acest studiu prevedea reabilitarea pistei existente, extinderea acesteia de la 1650 m la 3600 m, precum și instalațiile de balizaj aferente.
În baza acestui studiu de fezabilitate, prin HCJM nr.44/2000 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții " Extindere pistă de decolare, aterizare și platformă de operare pentru avioane, inclusiv instalațiile aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie, corespunzătoare categoriei II OACI la Aeroportul Tîrgu Mureș".
În limita resurselor financiare alocate, din acest obiectiv de investiții au fost realizate până în prezent lucrările de împrejmuire a Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș și instalațiile de balizaj categoria I și II, aferente pistei existente.
Prin lucrările efectuate în cadrul acestui proiect, terenul - proprietate privată a comunei Sînpaul, în suprafață de 15725 mp, înscris în CF nr.1022/N/Sînpaul sub nr.cad.579 a fost afectat Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș.
Față de cele mai sus arătate, având acordul de principiu al Primarului comunei Sînpaul, pentru stabilirea situației juridice a terenului în concordanță cu situația de fapt,
În vederea promovării hotărârii de consiliu local pentru transferul dreptului de proprietate asupra acestui teren din domeniul privat al comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș, supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat prin care propunem ca, în acest sens, să adresăm o solicitare Consiliului local Sînpaul.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel