R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 34
din 27 martie 2008
pentru modificare a anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.4180/25.03.2008 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin HG nr.548/1999,
Având în vedere HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare, precum și HG 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș,
În temeiul art. 91 alin.(1) lit.c) și 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Anexa la HCJ. nr.42/2001, privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.2 la HCJ nr.111/31.10.2007, privind modificarea și completarea domeniului public al județului.
Art.3. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean, precum și instituțiile publice, regiile autonome și societățile comerciale care administrează sau gestionează prin concesionare domeniul public al județului.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 4180/25.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre de modificare a anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor tehnice de aplicare aprobate prin HGR548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin HCJ nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin HGR 964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean sau hotărâri de guvern, cum ar fi:
- radierea din domeniul public județean a unor bunuri care au trecut în domeniul public al statului sau al altor unități administrativ-teritoriale (drumul județean Odorheiu Secuiesc -Vînători, și drum DJ 152 Tg.Mureș-Rîciu, cu poduri și zone de protecție, trecute în domeniul public al statului și administrarea AND , conform HGR nr.331/2003 și HGR nr.1401/2002, conducte de alimentare cu apă și rezervor Cucerdea, trecute în domeniul public al comunei la cererea acesteia, imobil Hotel Parc , trecut in domeniul public al statului și administrarea RAPPS-HGR 539/2003, imobil retrocedat-Laborator genetic Tg.Mureș, conf.Legii nr.10/2001 și Decizia nr.561/2001 a Spitalului Județean.
- completări de bunuri realizate prin investiții (Pod peste pârâul Torent DJ 142 A, construit în 2001 din -Fd.Special al drumurilorLg.118/1996),
- infrastructura Parcului Industrial Vidrasău-Tîrgu Mureș, finanțat în cadrul Programului Phare 2001(HCJ 138/27.10.2005 și HCJ nr.15/25.01.2007
- investiții publice la Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș (terminal plecări curse externe, tunel pasageri, gard împrejmuitor, sistem iluminare pistă), la SC Servicii de Utilități Rurale (stația de clorinare și bazin de neutralizare Cîmpenița), la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș (Complex de servicii pt. Copii cu Deficiențe Neuropsihiatrice la Sighișoara , achiziție 6 case de tip familial și donație 2 pavilioane- norvegian și elvețian la Centrul de Recup. Neuropsihiatrica Brincovenesti)
- Sisteme de apă realizate zonal, în cadrul Programului guvernamental de alimentare cu apă a satelor (Aluniș-Lunca Mureșului, Ghindari-Trei Sate, conf. HGR 687/1997)
- imobile achiziționate pentru activități de asistență socială și protecție a copilului , administrate de Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș (HCJ nr.116/2005-cuprinderea a 11 case de tip familial; HCJ nr.12/2006- cuprinderea a altor 22 de case de tip familial în mai multe localități ale județului)
- imobile trecute din domeniul privat al statului în domeniul public județean, respectiv imobilele Spitalului Clinic Județean, conf.HGR 867/2002, completările vizând în fapt numai imobilele ce au aparținut fostului Spital Clinic Municipal Tg.Mureș, care a fuzionat cu Spitalul Clinic Județean, în baza Ordinului Ministrului Sănătății și Familiei nr.571/31.07.2002, 4 imobile , "Centre de plasament pentru copii cu handicap sever", donate de Asociația pentru Orfelinatele din România " Pentru Copiii Noștri", în baza HGR 347/2002, pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului; achiziții bunuri mobile cu valoare muzeală: tablouri "Colecția "David"
De asemenea, s-au cuprins bunuri omise la prima inventariere, care prin natura și uzul lor au un caracter public (clădire grup social Aeroport, conducte de alimentare cu apă, rețele de canalizare, gaz, electrice din perimetrul Aeroportului)
- Cuprinderea unor imobile în domeniul public județean ca urmare a descentralizării unor servicii publice sau a reorganizării acestora sub autoritatea Consiliului Județean (cota parte din imobilul din Tirgu Mureș, str.Călărașilor nr.26-28, prin HGR 2344/2004, pt.funcționarea Serviciului public comunitar de evidență a persoanei, 6 imobile în care funcționează centre de îngrijire și asistență sau centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică-HGR 1434/2004și HCJ 107din 26 sept.2007)
-corectarea unor erori înregistrate la inventarierea anterioară: cuprinderea în domeniul public județean a imobilului în care funcționează Școala de Arte, serviciu public de interes județean.(HCJ nr.12/26.08.2004), a rețelei de canalizare Tg.Mureș-Corunca(HCJ nr.55/23.06.2005)
- treceri de bunuri din domeniul public judetean în domeniul public local , la solicitarea consiliilor locale(HCJ nr.117/29.10.2005 , privind trecerea unui fost centru de plasament, in domeniul public al orașului Miercurea Nirajului, HCJ nr.34/2004 privind trecerea unui bun(rezervor apă) din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Rîciu, HCJ nr94/30.08.2006 privind trecerea din domeniul public al județului Mureș, a Pavilionului Central din Complexul pentru Copii Sâncraiu de Mureș
- primiri de bunuri din domeniul public sau privat al statului , la solicitarea Consiliului Județean Mureș(din administrarea Ministerului Apărării: HGR 1388/2004, un imobil(ind.2795), situat în perimetrul Aeroportului, HGR 1184/2006, imobil ind.2796-fost depozit carburanți la Gornești și imobil ind.2549-teren(tancodrom) în localitatea Cerghid, oraș Ungheni; din administrarea Societății Române de Televiziune: Imobil fost Cinematograf "Unirea", în prezent sediu al Ansamblului Artistic "Mureșul", instituție publică subordonată Consiliului Județean)
Față de această situație, domeniul public a mai suferit modificări , în special prin retrocedarea unor bunuri către foștii proprietari, în baza Legii nr.10/2001.( imobil fost sediu al Ansamblului Artistic "Mureșul"Tîrgu Mureș, str.1 Decembrie, nr.33 , imobil fost sediu al Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale din Tîrgu Mureș, str.Cuza Vodă, nr.97,imobil sediu Centrul de zi"Rozmarin", Tîrgu Mureș, Str.Eminescu, nr.22, și imobil sediu Preventoriu TBC Gornești , imobil fost Centru de Plasament Sighișoara, str.A.Ipătescu,nr.12 .
Domeniul public a fost completat cu drumul județean DJ 135 C , respectiv 1 km de drum transformat din drum comunal în județean , în baza HGR 1256/2006.
Modificările de mai sus au făcut obiectul HCJ nr.111/2007 , privind modificarea și completarea domeniului public al județului Mureș.

Cu ocazia întocmirii documentațiilor cadastrale pentru întabularea dreptului de proprietate a județului Mureș asupra imobilelor din domeniul public al județului , s-au constatat diferențe între suprafețele rezultate în urma măsurătorilor și cele înregistrate scriptic, sens în care se impune modificarea inventarului acestor bunuri.
Pe de altă parte, au intrat în patrimoniul județului, clădirile ce au constituit aport în natură la capitalul social al SC SURM SA, prin înlocuirea acestora cu contravaloarea în bani. Acestea vor primi destinația de sedii pentru instituțiile publice subordonate Consiliului Județean, care, în urma retrocedării imobilelor în baza legislației în vigoare , nu mai dispun de spații pentru desfășurarea activităților.
Față de cele prezentate mai sus, propunem și supunem spre aprobare modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare, și înlocuirea acesteia cu anexa prezentată în actualul proiect de hotărâre.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

Văzut
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza