R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 33
din 19 martie 2008
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Harghita, Covasna și Alba, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Hunedoara și Alba, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Asociația AGROMRO, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale, pentru realizarea proiectului "Noi oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 3824/17.III.2008, a Direcției de Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, la propunerea de aprobare a Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Harghita, Covasna și Alba, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Hunedoara și Alba, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea ,,1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Asociația AGROMRO, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale, pentru realizarea proiectului "Noi oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă"
Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (6), litera "a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Harghita, Covasna și Alba, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Hunedoara și Alba, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea ,,1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Asociația AGROMRO, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale, pentru realizarea proiectului "Noi oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă", prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze Acordul de parteneriat menționat la articolul 1, precum și celelalte documente necesare promovării proiectului.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică partenerilor.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr. 3824/17.III.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Harghita, Covasna și Alba, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Hunedoara și Alba, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Asociația AGROMRO, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale, pentru realizarea proiectului "Noi oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă"

Proiectul strategic, multiregional și transnațional "Noi oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă" se încadrează în Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenție 5.2. Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă. Proiectul are drept beneficiar Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita, și ca parteneri Consiliile Județene Mureș, Harghita, Covasna și Alba, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a județelor Covasna, Brașov, Mureș, Hunedoara și Alba, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea ,,1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Asociația AGROMRO, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale.
Obiectivul general al acestui proiect este realizarea unui model de dezvoltare și de utilizare a noilor tehnologii a informației și a comunicării, pentru crearea de noi locuri de muncă. Grupul țintă este format din tinerii din mediul rural, cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani. Cofinanțarea va fi asigurată de fiecare consiliu județean implicat în proiect, în limita a 2% din valoarea costurilor eligibile.
Bugetul total este de 2.780.000 EURO, din care județului Mureș îi revin 526.426 EURO. Cofinanțarea aferentă acestei sume este de 10.525 EURO (39.995 RON) și va fi repartizată pe perioada de implementare, respectiv pe 3 ani.
În cadrul proiectului vor avea loc următoarele activități:
     - Proiectarea studiului de piață - cercetare privind situația din teren a necesităților zonei respective (în ceea ce privește ocuparea forței de muncă), beneficiarii, problemele cu care se confruntă, etc.
     - Cercetarea propriu-zisă, realizată la nivelul fiecărui județ
     - Organizarea de campanii de informare și de sensibilizare a angajaților și a tinerilor șomeri cu privire la avantajele lucrului la distanță.
     - Selecția participanților, orientare și formarea profesională propriu-zisă a participanților în ocupații și meserii care implica utilizarea tehnologiei informației.
     - Servicii de consiliere profesională pentru tinerii nou intrați pe piața muncii și pentru inițierea unei noi afaceri (în județul Mureș vor fi organizate 10 cursuri, fiecare pentru câte 18 persoane, în total 180 de persoane în 3 ani).
     - Realizarea de cluburi a locurilor de muncă pentru telelucrători, în care se vor implementa activități de învățare a unor tehnici de căutare a unui loc de muncă, bazate pe practică (în județul Mureș vor fi înființate 2 astfel de cluburi).
     - Obținerea de locuri de muncă pentru telelucrători, prin angajarea lor în mediul de afaceri local.
În cadrul proiectului se va proiecta și realiza o cercetare de piață, pentru a identifica nevoile concrete ale tinerilor șomeri din mediul rural, din fiecare județ în parte, precum și nevoile de forță de muncă în domenii compatibile cu telework (muncă prin mijloace electronice la distanță). Pe baza rezultatelor obținute din această cercetare, se va lua decizia cu privire la locațiile optime de realizare a telecentrelor, iar acestea se vor înființa și dota în limita a 10% din buget. În această etapă a proiectului, la nivelul județului Mureș se vor înființa două telecentre, în cadrul cărora trebuie încadrată câte o persoană pentru coordonare și administrare. Ulterior se va trece la selecția participanților (tinerii șomeri), selecție care va avea la bază activitatea de informare și de consiliere profesională, iar ulterior persoanele selectate vor fi cuprinse în cursuri de calificare sau de perfecționare (asistent gestiune, operator calculatoare electronice și rețele, web-designer, operator call-center, ș.a). În paralel se vor identifica potențialii angajatori la care aceste persoane se pot angaja la terminarea cursurilor, programa de curs urmând a fi adaptată la solicitările acestora. În momentul angajării, se va stabili modalitatea de lucru: acasă, în telecentru, pe teren sau mixt (acasă-birou, teren-birou, telecentru-birou), potrivit specificului firmei.
De asemenea, beneficiarul proiectului propune ca pe perioada cursurilor, tinerii șomeri să beneficieze de o subvenție (eligibilă , punctul 7.4. din lista cheltuielilor eligibile), egală cu aproximativ salariul minim garantat în plată, pentru a evita abandonarea cursurilor.
Drept urmare supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Acordului de Asociere între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Harghita, Covasna și Alba, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Hunedoara și Alba, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea ,,1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Asociația AGROMRO, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale, pentru realizarea proiectului "Noi oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă"

 

DIRECTOR EXECUTIV
Valer Bățaga

ȘEF SERVICIU
Călin Suciu

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke