R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 31
din 28 februarie 2008
privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Begidzsan Laszlo, șef Serviciu Public Județean - SALVAMONT Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Kovács Robert

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 2264 din 15.02.2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Begidzsan Laszlo, șeful Serviciului Public Județean - SALVAMONT Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Kovács Robert, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Văzând notificarea scrisă a domnului Begidzsan Laszlo, înregistrată cu nr. 1525 din 05.02.2008,
În conformitate cu prevederile art. 79, aliniatul 1, din Legea nr. 53/2001 - Codul Muncii,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 2 lit. e și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art.1. Raporturile de muncă ale domnului Begidzsan Laszlo, șeful Serviciului Public Județean - SALVAMONT Mureș, încetează începând cu data de 1 martie 2008 conform art. 79, aliniatul 1 din Codul muncii.
Art.2. Cu aceeași dată se numește în funcția de șef al Serviciului Public Județean - SALVAMONT Mureș, domnul Kovács Robert, până la organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant de șef serviciu, în condițiile legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Județean - SALVAMONT Mureș și persoanelor nominalizate la art. 1 și 2.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 2264 din 15.02.2008

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind
încetarea raporturilor de muncă ale domnului Begidzsan Laszlo, șef Serviciu Public Județean - SALVAMONT Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Kovacs Robert

Potrivit prevederilor art. 91 alin. 2 lit. "e" din Legea nr. 215/2001 consiliul județean are competența de a numi, sancționa și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.
Domnului Begidzsan Laszlo șeful Serviciului Public Județean Salvamont Mureș, serviciu public înființat de Consiliul Județean Mureș, cu adresa nr. 1525/05.02.2008, a comunicat angajatorului încetarea raporturilor de muncă din motive personale. Pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la organizarea și desfășurarea concursului, propunem numirea temporară în funcția de șef serviciu a domnului Kovacs Robert, salvator montan gradul I, întrucât cunoaște activitatea specifică de la înființarea serviciului până în prezent.
În baza actelor normative prezentate mai sus precum și ale prevederilor art. 79 aliniatul 1 din Codul muncii, propunem încetarea raporturilor de muncă ale domnului Begidzsan Laszlo, urmare a cererii de demisie începând cu data de 1 martie 2008. Cu aceeași dată domnul Kovacs Robert se va numi în funcția de șef al Serviciulu Public Județean - SALVAMONT Mureș, până la organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant.

 

SEF SERVICIU,
Gâlea Elena

VĂZUT,
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza