R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 30
din 28 februarie 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.2673/22.02.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii",

Potrivit prevederii art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii", în valoarea totală de 5 161 431,13 lei din care C+M: 4 623 498,00 lei, echivalent cu 1 418 443 euro din care C+M: 1 270 611 euro (1 euro = 3,6388 lei pentru data de 20.02.2008 comunicat de BNR.).

Art.2 Pentru realizarea investiției răspunde personalul din cadrul Muzeului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.2673/22.02.2008.
Dosar nr.VIIC/4

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Clădirea Muzeului de Științele Naturii a fost construită în anul 1893 cu destinația de "Muzeul al meseriilor ținutului secuiesc", în stil neoclasic, figurând pe lista monumentelor istorice la poziția 318, cod MS-II-m-A-15510.
Clădirea este structurată pe două nivele, parter și 1 etaj. Are fundație din cărămidă și beton simplu, ziduri din cărămidă, planșeu din cărămidă deasupra parterului și de lemn peste etaj, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare tablă zincată.
La parter sunt amplasate încăperi cu destinație de săli de expunere, birouri, depozite, antreu și grupuri sanitare. Intrarea principală, de pe strada Horea, ne introduce în prima încăpere de expunere, care a fost inițial holul principal al muzeului. În acest spațiu este amplasat, în afară de sala de expoziție, scara monumentală de acces la etaj și un coridor prin care se accesează la cele două săli laterale de expunere. În aripa din spate a clădirii, cu regim de înălțime parter, sunt amplasate două WC-uri subdimensionate și trei laboratoare.
La etaj sunt amplasate o sală de expunere, un birou și un depozit.
Aria utilă a întregii clădiri în prezent este de 632,77 mp.
Din cauza insuficienței spațiului expozițional, interiorul este supraaglomerat cu exponate. Pentru ameliorarea crizei spațiilor, prin acest proiect se propune o extindere pe orizontală și pe verticală în partea de nord-vest (spate) a clădirii. Scopul propus este de a obține spații suplimentare, unde noilor funcțiuni să le fie asigurate condiții optime, în timp ce spațiile eliberate vor putea fi retrocedate funcțiunii originale, acela de spații de expunere.
Extinderea propusă, pe orizontală, constă în prelungirea corpului din spate,
parter, cu 6,00 m, pe toată lățimea ei, adică 9,55 m, iar pe verticală supraetajarea acestui corp nou. Prin extinderea și supraetajarea propusă se obține un spațiu excedentar de 135,90 mp, nefiind afectată fațada principală a clădirii.

Prin această extindere se vor mări suprafețele expoziționale, atât la parter cât și la etaj, și se vor crea spații noi, corespunzătoare cerințelor Uniunii Europene. Astfel, pe lângă cele trei spații expoziționale noi, se va amenaja un grup sanitar special amenajat pentru persoane cu handicap, o sală de conferințe, o cameră de protocol și una de odihnă, cameră pentru dispecer, cabină portar. Totodată se va asigura accesul la etaj a persoanelor cu handicap prin montarea unui escalator individual montat pe scări.
Corpul de clădire cu care va fi extinsă construcția existentă va avea regim de înălțime parter+etaj, fundație de beton, pereți din zidărie de cărămidă, planșeu de beton armat și lemn, acoperiș din lemn tip șarpantă, învelitoare tablă zincată. Tencuielile respectiv zugrăvelile interioare și exterioare se vor realiza în conformitate cu studiul de parament efectuat pentru această clădire, păstrând natura și culoarea originală.
Pe lângă extinderea clădirii s-a propus și modernizarea acesteia, lucrări de amploare nefiind executate de mult timp. Încălzirea clădirii se va realiza prin încălzire centrală cu centrală proprie în locul încălzirii cu sobe de teracotă cu gaz. Totodată, având în vedere că și consumul de energie electrică se va mări, se va schimba rețeaua electrică în totalitate, realizându-se rețelele de interactivitate cu vizitatorii, rețeaua interioară antifurt și cea contra incendiului. Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare va fi extinsă și schimbată, acesta fiind veche și uzată moral și fizic.
Valoarea totală cu TVA a lucrărilor de extindere și reabilitare, conform studiului de fezabilitate, este: 5 161 431,13 lei din care C+M: 4 623 498,00 lei, echivalent cu 1 418 443 Euro din care C+M: 1 270 611 Euro (1 euro = 3,6388 lei, pentru data de 20.02.2008 comunicat de BNR.).
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii".

 

VICEPREȘEDINTE
Alexandru P. Frătean

DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta