R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 28
din 28 februarie 2008
privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2008, pentru directorii SC " Parc Industrial Mureș" SA și SC " Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere Expunerea de motive nr.2669/22.02.2008, a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.6 si 8 din O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispoziții cu caracter financiar,
In temeiul prevederilor art.91 lit.a) și 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2008, pentru directorii SC " Parc Industrial Mureș " SA și S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A., conform Anexelor 1, 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean ca acționar majoritar, respectiv, unic, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Parc Industrial Mureș " SA și S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA, să semneze actele adiționale la contractele de performanță ale directorilor celor două societăți, in conformitate cu obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin prezenta hotărâre.
Art.3. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspund reprezentanții Consiliului Județean în Adunarea Generală a Acționarilor la cele două societăți.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean și reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C."Parc Industrial Mureș" SA și S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel