R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 20
din 28 februarie 2008
privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș
Văzând Expunerea de motive nr. 4.525 din 22.II.2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.91, alin. 2, lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată
Conform prevederilor H.G. nr. 1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș,
În temeiul art. 97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Cu data de 1 aprilie 2008 se reorganizează Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Mureș și se modifică structura organizatorică, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare, conform anexelor nr. I, II, III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data prezentei se abrogă hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.125 din 29 noiembrie 2007.
Art.3. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane și Consilieri Președinte și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel