R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 19
din 28 februarie 2008
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și unele consilii județene, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul programului INTERREG IV C

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 2.351/18.02.2008 a Arhitectului Șef, pentru aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și unele consilii județene, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul programului INTERREG IV C, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile Manualului Programului INTERREG IV C,
În conformitate cu prevederile articolului 35 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale articolului 91 alin. (5), lit. "a" pct. 8 și 9, alin. (6) litera "a" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

hotărăște :

Art.1. - Se aprobă asocierea Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliului Județean Iași, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul Programului INTERREG IV C, potrivit prevederilor Acordului de Asociere (Parteneriat) prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - (1) Se aprobă contribuția Consiliului Județean Mureș, în sumă de 3.375 Euro, pentru asigurarea cheltuielilor privind consultanța (identificarea partenerilor externi, elaborarea Cererii de Finanțare și a documentațiilor conexe).
(2) În situația neadoptării de hotărâri de asociere de către toți partenerii care și-au manifestat interesul sau nesemnării Acordului de Asociere (Parteneriat) până la data de 1 martie 2008, se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să negocieze valoarea contribuției județului Mureș pentru asigurarea cheltuielilor cu consultanța și să semneze Acordul de Asociere cu partenerii care au adoptat hotărâri în acest sens.
Art.3. - (1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să negocieze termenii, condițiile parteneriatului și obligațiile care vor reveni Consiliului Județean Mureș ca urmare a elaborării, promovării și implementării proiectului Sistem de avertizare împotriva inundațiilor precum și să semneze Acordul de Asociere (Parteneriat) prevăzut la art. 1.
(2) Consiliul Județean Mureș asigură cheltuielile neeligibile ocazionate de implementarea proiectului prevăzut la art. 1 precum și eventualele depășiri ale bugetului contractat, proporțional cu cota parte din beneficiile proiectului.
Art.4. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116 din 31 octombrie 2007 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județului Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul Programului INTERREG IV C.
Art.5. - Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, Consiliului Județean Cluj, Consiliului Județului Galați, Consiliului Județean Iași, Consiliului Județean Olt, Consiliului Județean Teleorman și Consiliului Județean Vâlcea.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr.2.351/18.02.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și unele consilii județene, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul programului INTERREG IV C

Consiliul Județean Vâlcea a transmis cu adresa nr. 1.807 din 12.02.2008 (înregistrată cu nr. 2.394 din 18.02.2007) propuneri de modificare ale Hotărârii și Acordului de Asociere (Parteneriat), care să permită constituirea rapidă a parteneriatului și continuarea procesului de elaborare a proiectului (realizarea procedurii de achiziție publică de servicii, identificarea partenerilor străini, elaborarea cererii de finanțare și a documentațiilor conexe, etc.).
Situația acordurilor exprimate și a hotărârilor adoptate la 15 ianuarie 2008 :
- Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România a adoptat o Hotărâre a Adunării Generale a UNCJR pe 10 august 2007, dar în hotărâre se face referire la Acord și la împuternicirea președintelui, însă ca partener este prevăzut județul Satu Mare și lipsește județul Iași;
- Consiliul Județean Cluj a adoptat o Hotărâre ale cărei prevederi sunt cele stabilite în urma consultării între partenerii propuși;
- Consiliul Județului Galați a adoptat o Hotărâre pe 28.09.2007, dar prevederile Hotărârii nu vizează aceiași parteneri, nu se prevede contribuția proprie, nu se împuternicește președintele să semneze Acordul, etc.;
- Consiliul Județean Gorj, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 13.819/ R /15.11.2007, și-a manifestat disponibilitatea de a fi partener în proiect, însă nu a adoptat nici o Hotărâre în acest sens și nici nu a transmis o informare privind retragerea din proiect;
- Consiliul Județean Iași a adoptat o Hotărâre pe 20.12.2007 ale cărei prevederi sunt cele stabilite în urma consultării între partenerii propuși;
- Consiliul Județean Mureș a adoptat Hotărârea nr.116 din 31 octombrie 2007 ale cărei prevederi sunt cele stabilite în urma consultării între partenerii propuși;
- Consiliul Județean Olt a adoptat o Hotărâre pe 29.11.2007 ale cărei prevederi sunt cele stabilite în urma consultării între partenerii propuși;
- Consiliul Județean Teleorman a adoptat o Hotărâre pe 26.10.2007 ale cărei prevederi sunt cele stabilite în urma consultării între partenerii propuși;
- Consiliul Județean Vâlcea a adoptat o Hotărârea pe 30.11.2007 ale cărei prevederi sunt cele stabilite în urma consultării între partenerii propuși;
- Consiliul Județean Satu Mare a informat prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea cu nr. 13.819/ R /22.10.2007, că nu consideră oportună implicarea în acest proiect, întrucât a realizat hărți de risc pentru prevenirea inundațiilor din alte surse de finanțare.
Obiectivele avute în vedere de modificările propuse vizează flexibilitatea parteneriatului și a procedurii de plată. Amendamentele propuse sunt:
1. Schimbarea denumirii hotărârii în: "Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și cu unele județe în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul programului INTERREG IV C (datorită renunțării la asociere a Consiliul Județean Gorj și a Consiliul Județean Gorj, cât și a aderării la proiect a Consiliul Județean Iași);
2. Modificarea contribuției Consiliului Județean Mureș pentru cheltuieli eligibile de la suma de 3.000 Euro la suma de 3.375 Euro;
3. Stabilirea datei de 1 martie 2008 ca termen limită pentru adoptarea noilor hotărâri de asociere;
4. Împuternicirea președintelui de a semna Acordul de Asociere chiar și cu mai puțini parteneri decât cei propuși, în situația în care un partener s-ar putea retrage sau nu ar semna contractul de asociere în termenul propus, concomitent cu renegocierea contribuției partenerilor în situația ipotetică prezentată;
5. Modificarea Acordului de Asociere (Parteneriat), a procedurii de plată prin stabilirea unui termen de 15 zile pentru virarea celor două tranșe din contribuția proprie și virarea primei tranșe după semnarea acordului.
Propunerea de asociere a Consiliul Județean Mureș cu partenerii români (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județului Galați, Consiliul Județean Iași, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea) și cu partenerii străini care vor fi identificați de consultant, în vederea promovării și implementării proiectului Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor respectă prevederile art. 14, ale art. 21 alin. (1), ale art. 91 alin. (1) lit. e), ale art. 91 alin. (6) lit. c) și ale art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, coroborate cu prevederile art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare.
Față de cele arătate, propunem abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.116 din 31 octombrie 2007 și aprobarea modificărilor (ce se datorează schimbărilor intervenite în derularea proiectului de la data aprobării asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și unele consilii județene, până în prezent) care vor permite elaborarea, promovarea și implementarea proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul programului INTERREG IV C.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
ing. Frătean Petru Alexandru

ARHITECT ȘEF
Arh.Csortan Ilona