R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 18
din 28 februarie 2008
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 94 din 30 august 2007

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.2.472/20.II.2008 la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 94 din 30 august 2007, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.11 coroborat cu art.91 alin.6, lit. c) și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Hotărârea Consiliului Județean nr. 94 din 30 august 2007 se modifică în sensul că în conținutul acesteia denumirea "Asociația Microregională Iernuțeana" se va înlocui cu "Asociația Intercomunitară Iernuțeana".

Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției de Dezvoltare Regională și Integrare Europeană, Direcției Economice, Instituției Arhitectului Șef și Asociației Intercomunitare Iernuțeana.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 2.472/ 20.II.2008
Dosar I A/3

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 94 din 30 august 2007

În 30 august 2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat Hotărârea referitoare la aprobarea aderării, în calitate de membru, a Județului Mureș la Asociația Microregională "Iernuțeana".

În data de 31 ianuarie 2008 a fost emisă Dovada Disponibilității Denumirii în care apare ca denumire propusă "Asociația Intercomunitară Iernuțeana".

Deoarece în vederea înregistrării Asociației în registrul asociațiilor și fundațiilor, denumirea din Hotărârea Consiliului Județean trebuie să corespundă cu denumirea din Dovadă, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 94 din 30 august 2007 prin înlocuirea denumirii "Asociația Microregională Iernuțeana" cu "Asociația Intercomunitară Iernuțeana".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

SECRETAR
TOGĂNEL Ioan