R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 17
din 28 februarie 2008
privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Județean Mureș și Partenerii în Proiectul PHARE 2006 RO - 2006/018-147.01.03.02.03 "Rețea județeană pentru absorbția Fondurilor Structurale"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 2.705 din 25.II.2008 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Județean Mureș și Partenerii în Proiectul PHARE 2006 RO - 2006/018-147.01.03.02.03 "Rețea județeană pentru absorbția Fondurilor Structurale", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Contractul de Finanțare Nerambursabilă Proiectul PHARE 2006 RO - 2006/018-147.01.03.02.03 MS 513,
Având în vedere prevederile art. 91 alin. 6 lit adin Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește D-na Lokodi Edita Emőke, Președinte, să semneze Acordul de Parteneriat în numele și pe seama Județului Mureș, reprezentat de Consiliul Județean Mureș.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Direcția Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, și Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul aparatului propriu al Consiliul Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr. 2.705 din 25.II.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Județean Mureș și Partenerii în Proiectul PHARE 2006 RO - 2006/018-147.01.03.02.03 "Rețea județeană pentru absorbția Fondurilor Structurale"

În cadrul programului PHARE 2006 RO - 2006/018-147.01.03.02.03, Consiliul Județean Mureș este Beneficiarul proiectului "Rețea județeană pentru absorbția Fondurilor Structurale", Parteneri fiind Instituția Prefectului - județul Mureș, 11 Asociații microregionale ale județului și Fundația "Centrul Zonal pentru Educația Adulților" Tîrgu Mureș.
Valoarea Proiectului este de 103.435 euro, din care Autoritatea Contractantă se obligă să acorde o sumă de maximum 91.435 euro fără TVA, echivalentul a 88,40% din costul total eligibil estimat. Co-finanțarea solicitată în cadrul proiectului, echivalentul a 11.60% (12.000 euro) este asigurată prin contribuția egală a Beneficiarului și a celor 11 Asociații Partenere, după cum urmează:
1. Consiliul Județean Mureș
2. Asociația Zona Metropolitană
3. Asociația Comunităților Văii Gurghiului
4. Asociația Microregională Târnava Mică Inferioară
5. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare
6. Asociația Microregională Târnava Mică Bălăușeri - Sovata
7. Asociația Mureșul 2005
8. Asociația Comunelor din Zona de Câmpie a județului Mureș
9. Asociația Comunelor Mureș - Călimani
10. Asociația Microregională Valea Luțului și Șarului
11. Asociația Microregiunea Valea Nirajului - Nyárárdmente
12. Consiliul Local al Orașului Iernut

Scopul proiectului este creșterea gradului de absorbție a Fondurilor Structurale prin intermediul unei rețele județene de birouri teritoriale care să aducă informația la nivel local în timp real, precum și prin pregătirea personalului din administrația publică locală în domeniul managementului de proiecte.
Activitățile propriu-zise derulate în cadrul acestui proiect presupun înființarea a 11 birouri locale de informare, dotate la nivelul cerințelor europene și gruparea acestora într-o rețea coordonată de Biroul central din cadrul Consiliului Județean Mureș. Pentru asigurarea bunei funcționări a rețelei și a calității activităților de informare, proiectul cuprinde și o componentă de instruire atât a personalului ce va lucra în centrele locale, cât și a unui număr de funcționari din Primăriile comunale ale localităților componente ale Asociațiilor, respectiv o componentă de vizualizare prin realizarea de publicații și broșuri.

Între Oficiul de Plăți și Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor (Autoritatea Contractantă) și Consiliul Județean Mureș (Beneficiar), a fost încheiat Contractul de Finanțare Nerambursabilă din data de 28 noiembrie 2007, Autoritatea de Implementare fiind Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice (UCRAP) din Ministerul Internelor și reformei Administrative.
În cadrul acestui contract sunt stabilite drepturile și obligațiile celor două părți, legate de finanțarea, monitorizarea și raportarea tehnică și financiară, respectiv evaluarea proiectului în cauză.
Astfel, Beneficiarul are obligația de a asigura managementul proiectului, fiind direct responsabil de implementarea acestuia pe propria răspundere și în concordanță cu activitățile din Proiect în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Având în vedere activitățile care se vor derula în cadrul proiectului (amenajarea birourilor teritoriale, dotarea acestora cu echipament și mobilier, instruirea unui număr de 60 persoane - un angajat în cadrul fiecărui biroului precum și a personalului desemnat din cadrul membrilor asociațiilor), precum și pentru delimitarea clară a drepturilor și obligațiilor care rezultă din proiect, este necesară adoptarea unui Acord de Parteneriat între Beneficiar și Parteneri.
De asemenea, acesta este și unul din documentele solicitate de către Autoritatea de Implementare, respectiv Autoritatea Contractantă.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Acordului de Parteneriat.

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

DIRECTOR EXECUTIV
Valer Bățaga

ȘEF SERVICIU
Călin Suciu