R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 16
din 28 februarie 2008
privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Mureș 2007-2013

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.2782/26.II.2008 a Compartimentului Protecția Mediului, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile OUG Nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea și completarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor și ale art. 91, alin. 3, lit. d) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, republicată,
În temeiul și art. 97, alin 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, republicată,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Mureș 2007-2013, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Protecția Mediului din cadrul Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, autoritățile publice locale din județ și alte instituții cu atribuții în domeniul protecției mediului, cărora li se va comunica actul administrativ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr. 2782/26.II.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Mureș 2007-2013

Având în vedere faptul că autorităților administrației publice județene și locale le revin, conform legii, atribuții și obligații în domeniul protecției mediului și al gestionării deșeurilor, luând în considerare și problemele existente la actualele depozite de deșeuri menajere, termenele de închidere pentru depozitele de deșeuri municipale existente (Luduș - 2007, Tîrnăveni, Sovata, Iernut - 2008, Tg. Mureș, Reghin - 2009) precum și gravele probleme de mediu care le pot genera, Consiliul Județean Mureș și-a canalizat eforturile spre atragerea de fonduri structurale în cadrul POS Mediu.

Realizarea unu sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul întregului județ constituie cea mai viabilă modalitate de gestionare a problematicii deșeurilor, care permite atingerea tuturor țintelor de conformare, care sunt obligatorii, conform angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare.

Începând cu luna octombrie 2007, beneficiind de o finanțare în cadrul Programului PHARE 2005 pentru Asistență Tehnică, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (MMDD) a demarat la nivel național procedura de selecție pentru identificarea și prioritizarea a cinci proiecte integrate de management al deșeurilor la nivel județean, finanțabile din POS Mediu, Axa Prioritară 2. În cadrul acestei asistențe, urmează să se pregătească documentația tehnică suport aferentă celor cinci proiecte care vor beneficia apoi de finanțare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Autoritatea publică județeană, obligată să găsească soluții noi pentru rezolvarea problematicii gestionării deșeurilor în sistem integrat, s-a înscris în această competiție, parcurgând cu succes toate etapele procesului de selecție. Ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în data de 06.02.2008, MMDD a informat oficial CJM că județul Mureș a fost inclus, alături de alte patru județe (Arad, Sibiu, Dolj, Neamț), pe lista de priorități a POS Mediu. Lansarea oficială de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile a "Asistenței tehnice pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul deșeurilor", în cadrul programului PHARE-RO 2005/017-553.04.03/08.01 / EA/123067/D/SER/RO, la care au fost invitați să participe reprezentanții celor cinci județe calificate, a avut loc în data de 11.02.2008.

În cadrul acestei Asistențe, Consiliul Județean Mureș va beneficia de asistență de specialitate în pregătirea documentației tehnice suport pentru un proiect integrat de gestiune a deșeurilor la nivelul întregului județ, care va beneficia apoi de finanțare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu, Axa 2.

Obiectivele acestui proiect sunt extrem de ambițioase și importante în același timp pentru fiecare beneficiar, proiectul final vizând finanțarea tuturor activităților legate de managementul integrat al deșeurilor la nivel județean (prevenire, colectare selectiva, valorificare și reciclare, tratare și eliminare), inclusiv închiderea actualelor depozite de deșeuri, în conformitate cu procedurile europene.
În conformitate cu prevederile OUG Nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea și completarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, Compartimentul pentru Protecția Mediului, în colaborare cu APM Mureș a finalizat revizuirea PJGD în luna decembrie 2007, planul fiind în momentul de fața supus procedurii de evaluare de mediu (SEA) și este afișat pe site-ul CJM, pentru consultare publică.
Având în vedere importanța acestui proiect de gestiune integrată a deșeurilor pentru județul Mureș, și că unul dintre criteriile de selecție a fost existența Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor pentru perioada 2007-2013, propunem aprobarea PJGD în ședința din 28.02.2008.

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

DIRECTOR EXECUTIV
Valer Bățaga