R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 15
din 28 februarie 2008
privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 2184/15.02.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de prevederile art.66 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificările și completările din Legea nr.343/2006 și de prevederile art.62 alin(1) din OUG nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Având în vedere propunerile făcute de către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș și Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Mureș, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale cu adresele nr.375 /18.02.2008 și nr.201/19.02.2008 cu privire la nivelele orientative, care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse agricole de către Consiliul Județean Mureș ,
În temeiul art.91 aliniat (3), lit.(a) și a articolului nr.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare

hotărăște :

Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, valabile pentru anul 2007 potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al județului Mureș și se va transmite Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Mureș - Activitatea de Metodologie și Administrare a Veniturilor Statului.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.2184/15.02.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Prin adresa nr.4706/1623 din 12.02.2008 Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș - Activitatea de Metodologie și Administrare a Veniturilor Statului ne solicită unele date privind veniturile care le realizează unele persoane fizice în baza unui contract de arendare la care chiria este exprimată în natură.
În baza nivelelor orientative care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse agricole primite de la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș și Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Mureș din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale(care precizează că prețurile din piețe sunt mai mari cu aproximativ 30% față de prețul de vânzare direct de la producători) conform adreselor nr.375/18.02.2008 și nr.201/19.02.2008, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza