R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 14
din 28 februarie 2008
privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Camera de Comerț și Industrie Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.2358/20.02.2008, a Direcției Juridice și Administrație Publică și adresa nr.305/15.02.2008 a Camerei de Comerț și Industrie Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate
Având în vedere prevederile art.1 și ale art.4 lit. (a) și c) din Legea nr.335/2007 a camerelor de comerț din România și ale art.16 pct.15 din Statutul Camerei de Comerț și Industrie Mureș,
În temeiul art.91 alin.(6) lit. a, precum și al art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Camera de Comerț și Industrie Mureș, conform protocolului de colaborare cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Camerei de Comerț și Industrie Mureș direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.2358/20.02.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Camera de Comerț și Industrie Mureș

Prin adresa nr.305/15.02.2008, Camera de Comerț și Industrie solicită Consiliului Județean Mureș încheierea unui acord de colaborare pentru desfășurarea unor acțiuni care vizează restructurarea și modernizarea de ansamblu a economiei județului.
Camerele de comerț sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate, așa cum stipulează art.1 din Legea nr.335/2007 privind camerele de comerț din România
Printre atribuțiile camerelor de comerț, reglementate prin art.4 din Legea nr.335/2007, este și sprijinirea autorităților administrației publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei. Totodată, Statutul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Mureș prevede la art.6 pct.15 posibilitatea încheierii de protocoale cu autoritățile administrației publice județene și locale (…), care sunt obligate să acorde sprijin CCI în vederea realizării scopului pentru care a fost înființată și a realizării acțiunilor pe care le inițiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu.
Având în vedere aceste aspecte, prin acest acord se urmărește stabilirea cadrului de colaborare dintre Camera de Comerț și Industrie, pe de o parte și Consiliului Județean Mureș, pe de altă parte. Colaborarea propusă, conform protocolului anexat, presupune organizarea și participarea la acțiuni comune, orientate în principal spre următoarele direcții: promovarea mediului investițional și de afaceri din județul Mureș în mediile de afaceri din țară și din străinătate; identificarea de proiecte noi de investiții; examinarea și valorificarea propunerilor întreprinzătorilor autohtoni și a partenerilor străini pentru finanțarea și efectuarea de investiții, precum și dezvoltarea afacerilor în județul Mureș; îmbunătățirea mediului investițional prin acțiuni de inițiativă și reglementare, privind regimul investițiilor străine în România și armonizarea cadrului legislativ cu cel comunitar și internațional; colectarea, evaluarea și promovarea reacțiilor investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activității de investiții în județul Mureș și mediul investițional-antreprenorial, de producție, servicii și comerț.
Față de prevederile art. art.91 alin.(6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune de interes județean, propunem aprobarea Protocolului de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
IOAN TOGĂNEL