R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 13
din 28 februarie 2008
privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.880/19.02.2008, a Direcției Juridice și Administrație Publică și adresa nr.J2-201001/22.01.2008 a Penitenciarului Tîrgu Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate
Având în vedere prevederile art.3 din Hotărârea de Guvern nr.1849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, ale art. 64 alin. (1) din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și ale art. 125 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.275/2006 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1897/2006,
În temeiul art.91 alin.(6) lit.a, precum și al art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș, conform protocolului cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Penitenciarului Tîrgu Mureș, Direcției Juridice și Administrație Publică, Administrației Palatului Culturii, Muzeului Județean și Bibiliotecii Județene.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.880/19.02.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș

Prin adresa nr.J2-201001/22.01.2008, Penitenciarul Tîrgu Mureș solicită Consiliului Județean Mureș încheierea unui protocol de colaborare pentru desfășurarea unor acțiuni în vederea diminuării impactului revenirii în comunitate după executarea pedepselor privative de libertate, considerând că activitățile desfășurate au un caracter educativ și stimulativ, în scopul dezvoltării și încurajării unor comportamente pro-sociale.
Penitenciarul Tîrgu Mureș este o unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor, având, potrivit art.10 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.1849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, personalitate juridică, iar directorii acestora sunt ordonatorii terțiari de credite. Unitățile subordonate, printre care și penitenciarele, se înființează în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în vederea îndeplinirii atribuțiilor acesteia.
În conformitate cu dispozițiile art.3 din HGR nr.1849/2004, în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Administrația Națională a Penitenciarelor, respectiv unitățile subordonate, cooperează pe bază de protocoale cu instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu alte instituții ale statului, precum și cu asociații și organizații neguvernamentale, iar una din atribuțiile prevăzute la art.6 alin.(1) lit. f) este aceea de stabilire a strategiei și modalităților de realizare a activităților de reintegrare socială a persoanelor lipsite de libertate.
Având în vedere atribuțiile stabilite de lege, prin acest protocol se urmărește stabilirea cadrului de colaborare dintre Penitenciarul Tîrgu Mureș, pe de o parte și instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean (Palatul Culturii, Muzeul Județean și Biblioteca Județeană), pe de altă parte pentru realizarea unor activități cultural-educative cu persoanele private de libertate. Activitățile desfășurate conform protocolului vor avea un caracter educativ și stimulativ, în vederea reinserției sociale a persoanelor private de libertate, stimularea acelor deprinderi și atitudini care oferă posibilitatea dezvoltării comportamentelor pro-sociale și dinamizarea relațiilor cu mediul de suport și comunitatea, în spiritul principiilor cuprinse în Legea nr.275/2006, a Regulamentului de aplicare a Legii nr.275/2006, aprobat prin H.G.R. nr.1897/2006, precum și a unor prevederi din documente internaționale, cum ar fi: Recomandarea REC (2006) 2 a Comitetului de Miniștri al statelor membre din Uniunea Europeană referitoare la regulile penitenciare europene, Principiile stabilite de Regulile Minime ale Națiunilor Unite.
Colaborarea propusă, conform protocolului anexat, presupune din partea Consiliului Județean, respectiv a instituțiilor de cultură subordonate, doar asigurarea accesului gratuit al persoanelor private de libertate din Penitenciarul Tîrgu Mureș la vizitarea obiectivelor culturale menționate în protocol, o dată pe lună, în baza unei programări care să nu afecteze programul acestor instituții.
Față de prevederile art. art.91 alin.(6) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, propunem aprobarea Protocolului de colaborare cu Penitenciarul Tîrgu Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
IOAN TOGĂNEL