R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 12
din 28 februarie 2008
privind modificarea elementelor de identificare a unui bun din patrimoniul public al județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 2477/20.II.2008 a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș și Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș,
În temeiul art. 91 alin(1) lit.c) și 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art. 1. Datele de identificare a drumului județean DJ 142C cuprins în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001, poziția 77, se modifică și vor avea următorul conținut:
Lim. Jud. Sibiu-Coroisânmărtin, km 6+150 - 26+650, L=20,500 km îmbrăcăminte asfaltică.
Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din Consiliul Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr. 2477 din 20.II.2008
Dosar I. A. / 1.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea modificării elementelor de identificare a unui bun din patrimoniul public al județului Mureș

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, a fost însușit de Consiliul Județean Mureș prin HCJM nr. 42 din 2001 și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 964 din 2002.
În Anexa 1 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, la hotărârea mai sus amintită, la nr. crt. 77 este evidențiat drumul județean DJ 142 C, Dumbrăveni-Coroisânmărtin, cu elementele de identificare: Lim. Jud. Sibiu-Coroisânmărtin, km 6+151 - 26+376, L=20,225 km îmbrăcăminte asfaltică.
În anul 2006, în baza H.G. nr. 811 privind finanțarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenței tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiții publice, finanțabile prin Programul operațional regional 2007 - 2013, proiectul "Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier pe DJ142C Coroisînmărtin - limita județului Sibiu" a fost selectat în vederea reactualizării Studiului de fezabilitate și întocmirii Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție.
În urma realizării măsurătorilor topografice cu aparatură de ultimă generație (GPS), a rezultat pentru DJ 142C lungimea îmbrăcăminții asfaltice de 20,500 km, cu 250 ml mai mare față de cea atestată prin HG. 964/2002.
Urmare apariției Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale", Domeniul de intervenție 2.1 - "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură", s-a pregătit și depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Cererea de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier pe DJ142C", documentația fiind în fază de verificare.
Conform Ghidului solicitantului, unul din criteriile de eligibilitate era dovada proprietății terenului pe care urma sa se deruleze investiția. În acest sens, Consiliul Județean Mureș trebuie să ateste proprietatea publică pentru întreaga lungime a drumului județean DJ 142C, în caz contrar sumele necesare reabilitării celor 250 ml care nu sunt evidențiați în acte oficiale vor trebui suportate din bugetul județului.
Având în vedere cele prezentate anterior, propunem modificarea datelor de identificare a drumului județean DJ 142C cuprins în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001, la poziția 77 cu următorul conținut:
Lim. Jud. Sibiu-Coroisânmărtin, km 6+150 - 26+650, L=20,500 km îmbrăcăminte asfaltică.

 

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

DIRECTOR
Bățaga Valer