R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 10
din 31 ianuarie 2008
pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu, nr.31

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.1081/28 ianuarie 2008 a Președintelui Consiliului Județean Mureș,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. "c" și ale art.97, alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată,

hotărăște :

Art. 1. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Mureș vor întocmi și supune aprobării Consiliului Județean un studiu de oportunitate cu privire la administrarea eficientă a imobilului situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazu, nr.31, care să reflecte și măsurile legale după soluționarea irevocabilă a litigiului înregistrat pe rolul Judecătoriei Tîrgu Mureș sub nr. 1841/1460/2006, având ca părți Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș, în calitate de reclamant și S.C. "Adria Med" S.R.L., în calitate de pârât.

Art.2. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.1081/28.I.2008
Dosar V.E.1.

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 86/2007 și suspendarea aplicării unor prevederi ale acesteia

Prin Hotărârea nr.86/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, asupra unei părți din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu, nr.31, precum și inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a unei părți din același imobil.
De asemenea, s-a stabilit contravaloarea folosinței de către S.C. "ADRIA MED" S.R.L. a imobilului în cauză pentru perioada 17.12.2004 - 30.08.2007, aprobându-se ca această societate să desfășoare în continuare activități medicale în acest imobil până la finalizarea procedurii de concesionare, urmând a plătii Consiliului Județean lunar, suma de 12.206,5 lei.
Întrucât S.C. "ADRIA MED" S.R.L., asupra terenului care face obiectul hotărârii nr.86/2007 a executat fără autorizație de construire o extindere a construcției vechi, urmare somațiilor efectuate de noi, Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureș, a chemat în judecată societatea, solicitând instanței ca în temeiul Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții să o oblige la obținerea autorizației de construire sau, în caz contrar, la desființarea construcțiilor realizate cu nerespectarea prevederilor legale.
Litigiul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Tîrgu Mureș sub nr.1841/1460/2006, în primă instanță fiind pronunțată Sentința civilă nr.4253/25.10.2006, hotărâre prin care acțiunea autorității publice locale a fost admisă în tot. Împotriva acesteia a declarat apel pârâta (S.C. "ADRIA MED" S.R.L.), calea de atac fiind respinsă de către Tribunalul Mureș în dosarul nr.1051/102/2007, hotărârea judecătorească a instanței de apel nefiind comunicată părților până la momentul întocmirii prezentului material.
Față de cele de mai sus, raportat la dispozițiile art.64 din Legea nr.24/2000 potrivit cărora "în cazuri speciale aplicarea unui act normativ poate fi suspendată printr-un alt act normativ de același nivel sau de nivel superior", până la finalizarea litigiului despre care am făcut mai sus vorbire, propunem ca aplicarea dispozițiilor din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.86/2007 referitoare la inițierea procedurii de concesionare a imobilului în cauză, să fie suspendată. De asemenea, propunem completarea aceleiași hotărâri prin introducerea unor dispoziții noi, cuprinzând următoarele ipoteze suplimentare:
- suma datorată de S.C. "ADRIA MED" S.R.L. Consiliului Județean Mureș, reprezentând contravaloarea folosinței imobilului începând cu data de 17.12.2004 neachitată până la data prezentului material, să fie recuperată de serviciul contabilitate în termen de 15 zile;
- atât suma mai sus menționată, cât și cea stabilită pentru folosința lunară a imobilului să fie actualizate cu indicii de inflație la data plății, acest indice urmând a influența lunar sumele de bani pe care societatea în cauză le datorează Consiliului Județean Mureș pentru folosința în viitor a imobilului.
În același timp, considerăm că împrejurarea edificării construcției fără autorizație de construire și cea a existenței litigiului despre care am făcut mai sus vorbire, impune realizarea unui studiu de oportunitate cu privire la administrarea eficientă a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu, nr.31, care să reflecte și măsurile legale după soluționarea irevocabilă a litigiului menționat.
În sensul celor mai sus menționate supunem aprobării deliberativului proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Ioan Togănel