R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 8
din 31 ianuarie 2008
privind modificarea hotărârilor Consiliului Județean nr.70/2006 și nr.81/2007 referitoare la garantarea unor credite pentru RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Ordonanță de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Luând act de expunerea de motive a Direcției Economice înregistrat sub nr.993/24.01.2008, precum și de avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

hotărăște :

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean nr.70/2006 privind garantarea unui împrumut care va fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Articolul 1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(1) Se aprobă garantarea de către Consiliul Județean Mureș cu veniturile proprii estimate a se încasa la bugetul local, a unui împrumut în valoare de 720.000 euro sau echivalentul în lei, care va fi contractat pe o perioadă de până la 5 ani de Regia Autonomă Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș în vederea achiziționării următoarelor echipamente:un air starter, o autospecială PSI și un degivror aeronave."
Art.II. Hotărârea Consiliului Județean nr.81/2007 privind garantarea unui împrumut intern/extern în valoare de 500.000 euro care va fi contractat de Regia Autonoma Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mures, se modifică după cum urmează:
Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Garantarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achiziționarea unui utilaj multifuncțional de deszăpezire."
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Consiliului Județean Mureș, în termenul prevăzut de lege, RA Aeroport -Tîrgu Mureș și Prefectului Județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.cjmures.ro.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.993/24.01.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârilor Consiliului Județean nr.70/2006 și nr.81/2007 referitoare la garantarea unor credite pentru RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

Având în vedere că aducerea aeroportului la standarde internaționale și înscrierea acestuia în circuitele internaționale face parte din prioritățile de dezvoltare ale județului Mureș, fiind strâns legată și de dezvoltarea turismului internațional în zonă, în perioada 2006-2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat garantarea unor credite pentru RA Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș în vederea achiziționării de echipamente. Astfel:
-prin Hotărârea nr.70/2006 s-a aprobat garantarea unui împrumut în valoare de 720.000 euro pentru achiziționarea unui air starter și a unei autospeciale PSI, estimate la valoarea de 170.000 euro, respectiv 550.000 euro.
-prin Hotărârea nr.81/2007 s-a aprobat garantarea unui împrumut în valoare de 500.000 euro pentru achiziționarea unui degivror aeronave.
În data de 20.07.2007 RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș a semnat un contract de credit, în valoare de 720.000 euro cu Dexia Kommunalkredit Bank AG țara Austria.
În data de 24.09.2007 a avut loc procedura de achiziție pentru creditul aprobat prin Hotărârea nr.81/2007, urmând să se facă procedurile necesare pentru avizarea acestei garanții de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.
Având în vedere că:
- în urma procedurilor de achiziție a rezultat că prețul celor trei echipamente prevăzute a fi achiziționate prin credit este de 735.000 euro, mai mic decât volumul creditelor aprobate (1.220.000 euro),
- activitatea de dezvoltare a suprafețelor de mișcare pentru trafic aerian, cu aeronave de mare capacitate Boeing 737, Airbus 320, MD 80, în sezonul de iarnă impun asigurarea condițiilor de aterizare decolare prin curățarea pistei de zăpadă într-un timp relativ scurt. Pentru îndepărtarea zăpezii de pe suprafețele de mișcare ( pista de aterizare decolare, cale de rulare și platforma de îmbarcare debarcare), este imperios necesar achiziționarea unui utilaj multifuncțional de dezăpezire de mare capacitate, cu viteză mare de deplasare și cu randament mare, dotat cu lamă, perie și turbosuflantă, care ar duce la încadrarea în timpul normat prevăzut în procedurile pentru deservirea aeronavelor, la sol ar îmbunătăți calitatea serviciilor de dezăpezire, obținându-se în acest fel și o nouă bază de negociere în auditul cu companiile aeriene, pentru taxele de aeroport
propunem modificarea destinației celor două credite în felul următor: suma de 220.862 euro rămasă neutilizată din primul credit de 720.000 euro să fie folosită pentru achiziționarea degivrorului, iar din al doilea credit, de 500.000 euro, să se efectueze achiziția multifuncționalului de dezăpezire.
Față de cele de mai sus vă supunem atenției, spre aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza