R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 7
din 31 ianuarie 2008
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2008, la Direcția Județeană de Pază Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.809/23.01.2008 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) litera c și ale art.19 alin (1) lit. b din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, a Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și cu respectarea clasificației economice bugetare aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1954/16.12.2005,
În temeiul art.91 alin.(1) litera b și alin (3) lit. a și a art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2008, la Direcția Județeană de Pază Mureș, conform Anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.
Art.2. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică și Direcția Județeană de Pază Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Direcției Județene de Pază Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.812/18.01.2007
Dosar V.E.4

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2008, la Direcția Județeană de Pază Mureș

Direcția Județeană de Pază Mureș, este instituție publică subordonată Consiliului Județean ce funcționează pe principiul autofinanțării, veniturile fiind realizate în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu beneficiarii.
Prin adresa nr.2843/2008, Direcția Județeană de Pază Mureș, a înaintat spre aprobare Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2008, întocmit în conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și cu respectarea clasificației economice bugetare aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1954/16.12.2005.
Funcționând ca instituție publică nonprofit, planificarea cheltuielilor este la nivelul veniturilor preconizate a se realiza.
Veniturile preconizate a se realiza în anul 2008, din activitatea de bază și din servicii de dispecerat sunt de 4.100.000 lei și prezintă o creștere de 12% față de anul precedent, ca urmare a renegocierii tarifelor cu beneficiarii serviciilor, acestea crescând de la 1057,4 lei/agent de pază la 1265,4lei/agent de pază.
Cheltuielile sunt egale cu veniturile, iar datorită specificului instituției cheltuielile de personal dețin ponderea costurilor, fiind în procent de 90%, cheltuielile materiale reprezintă 9%, iar investițiile 1%.
Realizarea prevederilor bugetare și buna funcționare a instituției este determinată de încasarea veniturilor precum și de calitatea serviciilor prestate.
În situația în care nu se realizează veniturile la nivelul prevăzut în buget, cheltuielile se vor diminua proporțional cu realizarea acestora.
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

  VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza