R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 6
din 31 ianuarie 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Clădire secundară pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.81/14.01.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Clădire secundară pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1,Târgu Mureș", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Clădire secundară pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1,Târgu Mureș" la valoarea de 4.344.736,94 lei din care C+M: 3.480.293,90 lei (prețuri decembrie 2007) echivalent cu 1.223.869,56 Euro din care C+M: 980.364,48 Euro (1 euro =3,55 lei).
Art.2 Pentru realizarea investiției răspunde conducerea Centrului Școlar Incluziv nr.1 din Târgu Mureș cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.81/14.01.2008
Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Clădire secundară pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș"

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 din Târgu Mureș a fost înființat în anul 2006. Conform Regulamentului-cadru de înființare, organizare și funcționare a centrelor școlare pentru educație incluzivă aprobat prin Ordinul nr.5418/2005 acestea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu cel puțin zece dintre următoarele spații/utilități, cu obligația de a le realiza în totalitate în decurs de trei ani de la înființarea acesteia: săli de clasă, cabinete pentru terapii specifice și consiliere, cabinet pentru comisia internă de evaluare continuă, sală de sport și cabinet de cultură fizică medicală/kinetoterapie, laboratoare și cabinete pentru învățarea limbilor străine și de informatică, ateliere pentru activități practice sau de profesionalizare, sală de festivități, ludotecă, bibliotecă/centru de documentare metodico-științifică și în domeniul legislației școlare, care beneficiază și de o sală de lectură, baza logistică necesară desfășurării activităților de formare și de editare de materiale didactice, sală de mese și bloc alimentar, spații de joacă special amenajate pentru copii.
Având în vedere că instituția nu deține în totalitate spațiile solicitate și având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.112/31.10.2007 instituția a primit dreptul de administrare asupra unui teren cu o suprafață de 908,24 mp, proprietate publică a județului Mureș, în anul 2007 a comandat un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui obiectiv de investiție "Clădire secundară" care va cuprinde spațiile obligatorii stabilite în regulamentul sus menționat.
În studiul de fezabilitate se propune realizarea unei clădiri cu o suprafață construită de 340 mp și o suprafață desfășurată de 1170 mp, cu regim de înălțime demisol, parter și două etaje cu un sistem constructiv din fundații de beton, structură de beton armat, pereți din zidărie de cărămidă, BCA sau gipscarton pe structură metalică, planșee de beton armat, tâmplării (uși și ferstre) din aluminiu cu geam termopan, șarpantă cu structură metalică ușoară și învelitoare tip țiglă metalică.
La exterior finisajele vor fi: tencuieli și zugrăveli superioare, termoizolație din plăci de polistiren cu plasă de fibră de sticlă. La interior finisajele vor fi: zugrăveli lavabile, placaje din faianță, pardoseli din linoleum termosudabil și din gresie ceramică. Casa scării va fi prevăzută cu pereți cortină.
La demisolul clădirii sunt prevăzute următoarele încăperi: centrală termică proprie, ateliere pentru diverse activități (olărit, brodat, turnat lumânări, etc.), sală profesori, grupuri sanitare și hall.
La parter vor fi 2 săli de clasă pentru copii preșcolari,sală de joacă, sală educatoare, sală profesorală, 2 săli de clase pentru 6-8 copii, 2 cabinete pentru activități de reabilitare, lift pentru cărucioare, grupuri sanitare, hall și cameră de întreținere.

La etajul I sunt prevăzute 8 cabinete pentru diferite activități, 4 săli de clase, o sală de festivități, grupuri sanitare, un hall și o magazie. La etajul II este prevăzută sala de sport cu vestiare cu o suprafață de 240 mp.
Prin realizarea acestui obiectiv de investiție Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă va putea funcționa în condițiile solicitate prin normele europene.
Valoarea investiției este: 4.344.736,94 lei din care C+M: 3.480.293,90 lei (prețuri decembrie 2007) echivalent cu 1.223.869,56 Euro din care C+M: 980.364,48 Euro (1 euro =3,55 lei).
Se propune ca acest obiectiv de investiție să fie realizat din fonduri guvernamentale sau din fonduri europene.
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Clădire secundară pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș" și semnarea proiectului de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Alexandru P. Frătean

  DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta