R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 4
din 31 ianuarie 2008
privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 820 din 21 ianuarie 2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte cu privire la aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2008, repartiția numărului de locuri de muncă transmisă de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș cu adresa nr. 382 din 16 ianuarie 2008, precum și avizul comisiei de specialitate,
În baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile de stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște :

Art. 1. Se aprobă programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, cu un număr de 800 de locuri de muncă pentru anul 2008, repartizate pe consiliile locale municipale, orășenești și comunale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicesc primarii să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenționate, pe lucrări și activități pentru dezvoltarea comunității locale respective, și să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș și municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr. 820/21.01.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2008

Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în secțiunea a 3-a, art. 77-79, reglementează stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor prin subvenționarea locurilor de muncă, astfel se pot subvenționa cheltuielile cu forța de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru dezvoltarea comunitățile locale. Subvențiile se acordă la solicitarea autorităților locale, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată din rândul șomerilor.
Cuantumul lunar al subvenției acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor este:
a) în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;
b) în perioada 1 noiembrie - 31 martie, un salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, la care se adaugă contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.
H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile de stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare, și instrucțiunile de implementare a acestora, prevede faptul că programul de ocupare temporară a forței de muncă se întocmește anual de agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se prezintă, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, precum și la consiliile județene, ca autorități publice deliberative din localitățile și județele pentru care acestea au fost elaborate. Odată cu aprobarea programului de ocupare, legea prevede să se împuternicească primarii să repartizeze locurile de muncă subvenționate pe lucrări și activități pentru dezvoltarea comunităților locale.
Pentru fundamentarea repartizării numărului de locuri de muncă pe municipii, orașe și comune, s-au avut în vedere numărul de locuri de muncă ocupate în anul 2007 conform contractelor încheiate de către municipii, orașe și comune precum și solicitările acestora pentru anul 2008.
Conform celor de mai sus, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, prin adresa nr. 382 din 16 ianuarie 2008, ne-a transmis spre aprobare numărul de 800 locuri de muncă propus în planul de ocupare pentru anul 2008, număr de locuri de muncă ce a fost repartizat pe municipii, orașe și comune, conform anexei la hotărârea alăturată, hotărâre ce aduce spre aprobare și propunerea de împuternicire a primarilor de a repartiza în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenționate pentru dezvoltarea comunității locale respective, și posibilitatea de a le distribui angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.
În baza celor de mai sus, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat și anexa.

 

ȘEF SERVICIU
Elena Gâlea

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza

DE ACORD
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke